Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

16lis2010

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosił VI edycję konkursu grantowego w ramach programu "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ". Wnioski w ramach tej edycji konkursu można składać w terminie 15.11.2010r. - 15.01.2011r.
W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe - w formie grantów do 15 tys. zł - na projekty, które są wyłaniane w drodze konkursów wniosków, w oparciu o zasady kwalifikacji wniosków, ogłaszanych w okresach kwartalnych. Wnioskowany grant nie może finansować całości kosztów przedsięwzięcia, a jedynie stanowić uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy, środków lub nakładów innych partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Zgłaszane projekty, spełniające co najmniej jeden z celów programu, powinny dotyczyć przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie wsi lub miast do 5 tys. mieszkańców i mogą być realizowane w następujących dziedzinach:

· zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej kultury, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem dziedzictwa historycznego regionu,

· szeroko pojęta działalność oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie wykorzystania i użytkowania nowoczesnych urządzeń i technologii (internet, telefonia cyfrowa, komputery, itp.), w tym przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych oraz wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

· szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:

· zakupem materiałów do przeprowadzenia szkoleń, pokazów, demonstracji itp.,

· zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycznych lub innych elementów związanych z realizacją projektów,

· przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej z realizowanych projektów (np. drobne remonty), włącznie z zakupem wyposażenia w zakresie wynikającym bezpośrednio z projektu,

· zwrotem kosztów prelegentów i instruktorów.

O wsparcie w ramach tego programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, mające swoją siedzibę i prowadzące lub podejmujące działalność na terenach wiejskich. O granty mogą ubiegać się również podmioty kolegialne z terenów wiejskich, nie posiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie, rady parafialne i inne zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności.

W ramach szóstej edycji konkursu projektów wnioski można będzie składać w terminie 15.11.2010r. - 15.01.2011r.

Regulamin Programu, Zasady Kwalifikacji Projektów oraz Wzór wniosku o udzielenie grantu dostępne są na stronie http://www.efrwp.pl

Źródło: http://www.efrwp.pl

Autor: Ewa Próchnicka