Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

16lut2015

WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE STARE JUCHY

Od 16 lutego do 3 marca Br. odbędą się wybory sołtysów w 25 wsiach sołeckich gminy Stare Juchy

Zgodnie z zarządzeniem Wójt Ewy Jurkowskiej-Kawałko w dniach od 16 lutego do 3 marca br. odbędą się zebrania sołeckie, w trakcie których zostaną wybrani sołtysi oraz rady sołeckie. Wybory odbywają się co cztery lata, bo taka jest długość kadencji, na którą wybiera się sołtysa oraz radę sołecką.

Wybory będą odbywać się zgodnie ze statutami sołectw, które były przyjęte uchwałami Rady Gminy Stare Juchy.

W gminie Stare Juchy jest 25 wsi sołeckich.

Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy.

Sołectwa są ustanawiane przeważnie na obszarze wiejskim. W miastach jednostkami pomocniczymi w większości są osiedla, dzielnice, gdzie odpowiednikiem sołtysa jest zarząd osiedla (dzielnicy) albo przewodniczący zarządu osiedla (dzielnicy).

Według danych z 31 grudnia 2010 r. w Polsce było 40,3 tys. sołtysów, z których 30,7% stanowiły kobiety. Według stanu w dniu 31 grudnia 2011 roku w Polsce było 40 540 sołectw.

Kompetencje sołtysa:

  • reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
  • zwołuje zebranie wiejskie, i w tym celu rozwiesza ogłoszenia o zebraniu wiejskim w miejscu i terminie określonym w statucie sołectwa,
  • realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa,
  • w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
  • uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania.
  • zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.
Autor: Jarosław Franczuk
Pliki do pobrania
zarządzenie o zebraniach sołeckich z harmonogramem.doc