Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Projekty UE

29wrz2016

X LAT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LIDER w EGO

Blisko 25 milionów złotych przyniosły działania Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO” dla obszaru gmin w trzech powiatach: ełckim, gołdapskim i oleckim. Mimo, że jedna z mniejszych gmina Stare Juchy wykorzystała najwięcej środków, bo ponad milion złotych!

16 września 2016r. odbyło się uroczyste podsumowanie dziesięcioletniej działalności LGD „Lider WEGO”. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli gmin, członków oraz osoby, które do jego powstania się przyczyniły.

Prezes Jarosław Franczuk przypomniał historię powołania Stowarzyszenia, która zaczęła się znacznie wcześniej, bo już w 2004 roku. Pomysłodawcą był ówczesny Starosta ełcki Adam Puza, który spostrzegł przyszłe możliwości w konkursie Ministerstwa Rolnictwa dotyczącym tworzenia zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich, nazywanym wówczas Schematem I. To bezpośrednie zaangażowanie Adama Puzy zachęciło wójtów i burmistrzów z obszaru EGO do włączenia się w tworzenie strategii. „Od początku byłem przekonany, że gminy i powiaty położone na wschodnim skraju województwa warmińsko-mazurskiego muszą się integrować – mówi Adam Puza. – Wiele nas łączy i mamy wspólne problemy, więc zaproponowałem, aby w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich przystąpić do tworzenia wspólnej strategii”.

W okresie blisko 1,5 roku opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz powołano Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”. Spełnienie tego warunku umożliwiło przystąpienia do kolejnego etapu, zwanego Schematem II.

Na jego realizację - od 31 marca 2006 r. do końca 2008 r. uzyskano wsparcie w wysokości  750 000 zł, dzięki któremu zrealizowano następujące projekty:

"Aktywizacja społeczności lokalnej oraz rozwój obszarów wiejskich na obszarach atrakcyjnych turystycznie w EGO (Ełk, Gołdap, Olecko)":

Szkolenia, m.in. dla rolników, gospodarstw agroturystycznych, animatorów lokalnych i kultury, samorządowców, organizacji pozarządowych - w zakresie możliwości powstania, funkcjonowania i finansowania klastrów oraz ich rozwoju, pisania wniosków, promocji wspólnych produktów oraz marki, możliwości współpracy gospodarstw agroturystycznych, wspólnej promocji regionu.

Opracowano analizy i ekspertyzy :

- zintegrowana sieć szlaków turystycznych,

- opracowanie znaku produktu regionalnego EGO,

- badanie i analiza możliwości prowadzenia działalności związanej z usługami prozdrowotnymi,

- badanie zapotrzebowania na produkty rolnictwa ekologicznego oraz analiza możliwości hodowli

i upraw ekologicznych

oraz promowano region poprzez organizację trzech imprezy kulturalnych:

- Biesiada Jaćwieska w Krainie Łowców Przygód  w Gołdapi , wrzesień 2007,

- Festyn na Szlaku Jadła Przygranicza w Krainie Ogrodów Wyobraźni w Wypitkach, czerwiec 2007,

- Mazurski Korowód w Krainie Spotkań  – Idziemy na Plony w Olecku, sierpień 2007.

Imprezy te były organizowane przez Stowarzyszenie LGD „Lider w EGO”, które uzyskało wpis do krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13.03.2006 roku.

Zgodnie z wymogami ustawowymi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest organizacją pozarządową, działającą w jednym z najbardziej charakterystycznych subregionów województwa warmińsko-mazurskiego, obejmującym  trzy powiaty: ełcki, gołdapski, olecki.  W granicach obszaru EGO o łącznej powierzchni 2738 km2 i zamieszkałego przez ponad 92 tysiące osób sąsiaduje ze sobą 11 gmin i powiat ełcki.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” działając na rzecz obszarów wiejskich ma na celu ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych. Organizacja skupia najbardziej aktywnych i zaangażowanych liderów reprezentujących  trzy sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy.

W okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013, czyli pierwszego rozdania środków unijnych uzyskano następujące środki finansowe:

- na realizację LSR – 9 365 376,00 zł

- wdrażanie projektów współpracy – 242 208,00 zł

- funkcjonowanie LGD – 2 341 344,00

·        Beneficjentami tych środków mogły być: gminy, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, parafie. Metodą konkursów były one przyznane m.in. na:

 -Remont dachu i renowacja  elewacji wieży na kościele w Pisanicy

- Zagospodarowanie ścieżki spacerowej w Pisanicy

- Plac zabaw przy SP w Borzymach

- Miejsce spotkań i zabaw w Wysokim

- Boiska do Streetballa w Gminie Kalinowo

- Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie

- Zagospodarowanie  terenu wokół budynku Urzędu Gminy    w Kalinowie wraz z przebudową ciągu pieszego

- Promocja Obszaru EGO poprzez organizację nowej imprezy kulturalnej – V Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Rożyńsku Wielkim

- Pastorałki Rożyńskie

- Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne odcinka brzegu rzeki Ełk w miejscowości Prostki

- Budowa 2 odcinków i oświetlenie 3 odcinków trasy turystyczno przyrodniczej „Szlakiem Kmicica w miejscowości Prostki

- Organizacja Pikniku Jaćwieskiego w Starych Juchach adresowanego do mieszkańców Gminy Stare Juchy, mieszkańców gmin z obszaru EGO oraz turystów odwiedzających obszar EGO

- Organizacja Olimpiady wiejskiej w Starych Juchach

- Budowa świetlic wiejskich w Zawadach Ełckich, Orzechowie i Grabniku

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w kompleksie plaży wiejskiej w Zawadach Ełckich, Kaltkach

- Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego w Skomacku Wielkim

- Utworzenie przystani kajakowej w Kałkach – miejsce odpoczynku podróżnych na szlaku kajakowym prowadzącym przez rzeki: Gawlik. Młyńska Struga i Ełk.

- Utworzenie i wyposażenie placu zabaw przy ul. Długiej w Gminie Stare Juchy

- Utworzenie parku owadów chronionych nad rzeką Młyńska Struga w miejscowości Stare Juchy

- OSP Stare Juchy, Utworzenie „Zielonej sali gimnastycznej” w Starych Juchach – miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców i turystów,

- Wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Stare Juchy,

W bieżącym okresie programowania unijnego ponownie pozyskaliśmy środki z PROW 2014-2020, które będą mogły byż przeznaczone na

- na realizację LSR – 10 450 000,00 zł

- projekty współpracy – 209 000,00 zł

- funkcjonowanie LGD – 2 327 500,00 zł.

Przewidujemy, że dzięki tym środkom powstanie 35 miejsc pracy, zostaną pobudowane i wyremontowane świetlice i zostaną zorganizowane ciekawe, promując e region imprezy.

Autor: Jarosław Franczuk