Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

21sie2007

ZAPRASZAMY NA SESJĘ RADY GMINY

Uprzejmie zapraszam na XI Sesję Rady Gminy Stare Juchy na dzień 28 sierpnia 2007r. /wtorek/ o godz. 10.oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2007r.
3. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa ppoż. za 2006r.
6. Informacja dyrektorów szkół i przedszkola o przygotowaniu do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym- referujący Wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko.
8. Sprawozdanie Wójta z realizacji budżetu za I półrocze 2007r.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy na 2007 rok - ref. Skarbnik Gminy B. Wołyniec,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Grabnik, Gmina Stare Juchy,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Liski, Gmina Stare Juchy,
d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Skomack Wielki - działki nr 355/3 i 355/4,
e) zmieniające uchwałę Nr VI/26/03 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stare Juchy,
f) zmiany inwestycji wieloletniej pod nazwą “Modernizacja i Rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych o Infrastrukturę Sportowo-Rekreacyjną, Termomodernizacją Budynku Szkolnego i Zmianą Źródła Ciepła na Biopaliwo”.
g) zaopiniowania projektu planu aglomeracji Stare Juchy.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie XI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pahl

Autor: Jarosław Franczuk