ZAPRASZAMY NA SESJĘ RADY GMINY

21sie2007
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew PAHL
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew PAHL
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew PAHL
Uprzejmie zapraszam na XI Sesję Rady Gminy Stare Juchy na dzień 28 sierpnia 2007r. /wtorek/ o godz. 10.oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Starych Juchach.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2007r.
3. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa ppoż. za 2006r.
6. Informacja dyrektorów szkół i przedszkola o przygotowaniu do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym- referujący Wójt Gminy Ewa Jurkowska-Kawałko.
8. Sprawozdanie Wójta z realizacji budżetu za I półrocze 2007r.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy na 2007 rok - ref. Skarbnik Gminy B. Wołyniec,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Grabnik, Gmina Stare Juchy,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w obrębie Liski, Gmina Stare Juchy,
d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Skomack Wielki - działki nr 355/3 i 355/4,
e) zmieniające uchwałę Nr VI/26/03 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stare Juchy,
f) zmiany inwestycji wieloletniej pod nazwą “Modernizacja i Rozbudowa Zespołu Szkół Samorządowych o Infrastrukturę Sportowo-Rekreacyjną, Termomodernizacją Budynku Szkolnego i Zmianą Źródła Ciepła na Biopaliwo”.
g) zaopiniowania projektu planu aglomeracji Stare Juchy.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie XI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pahl

Autor: Jarosław Franczuk
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53