Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Edukacja

27lip2007

ZASADY UDZIELANIA POMOCY NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I JEDNOLITEGO STROJU, CZYLI DO ZAKUPU MUNDURKÓW W SZKOŁACH

20 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Rady Ministrów w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”
1. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i jednolitego stroju ucznia następuje na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby-za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju przysługuje dzieciom i uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 6, poz. 593, z późń. zm.), tj.351 zł.

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 10 września 2007r. jednak bardzo prosimy o składanie wniosków jak najszybciej.

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przekłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.

4. Dofinansowanie zakupu podręczników będzie dokonane po przedłożeniu dowodu zakupu (w razie braku dowodu zakupu- oświadczenia o cenie zakupionych podręczników) w wysokości:

· dla uczniów klas I szkół podstawowych- do kwoty 130 zł;

· dla uczniów klas II podstawowych- do kwoty 150 zł;

· dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne -do kwoty 70 zł;

· dla uczniów klas III szkół podstawowych- do kwoty 170 zł.

Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju wynosi 50 zł.

Kliknij w celu pobrania załącznika wniosku o:

- DOFINANSOWANIE ZAKUPU JEDNOLITEGO STROJU UCZNIA

- DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Autor: Jarosław Franczuk