4lip2017

ZADANIA GMINY STARE JUCHY PRZYJĘTE DO REALIZACJI W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ W 2017 ROKU

Wójt Gminy Stare Juchy wydał w dniu dzisiejszym Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu Gminy Stare Juchy wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017r. w trybie małych zleceń.

Dotację otrzymała Fundacja Human "LEX" Instytut z Ełku na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia pt. Juchy Soundsystem 2017 - Zażywam Tylko Dźwięków w kwocie 7.000,00 zł. Życzymy Fundacji powodzenia w realizacji planowanego zadania.

Stowarzyszenia
26cze2017

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ

Fundacja Human LEX Instytut z Ełku złożyła w Urzędzie Gminy Stare Juchy ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w trybie małych zleceń.

Oferta pt. Juchy Soundsystem 2017 - Zażywam Tylko Dźwięków dotyczy profilaktyki uzależnień wśród młodzieży, promocji zdrowego stylu życia bez narkotyków, propagowania różnorodności kulturowej i różnych form ekspresji artystycznej z udziałem widzów oraz organizacji VIII edycji festiwalu Juchy Soundsystem 2017 - Zażywam Tylko Dźwięków. Z ofertą można zapoznaćsię w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Ogłoszenia...

Stowarzyszenia
6kwi2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARE JUCHY W SPRAWIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT W 2017 R.

Wójt Gminy Stare Juchy zaakceptował oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2017r. Merytorycznie oferty oceniała Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący - Jarosław Franczuk - Sekretarz Gminy, członkowie: Justyna Januszko-Siemion - Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, Marek Handel - Inspektor ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wszystkie oferty otrzymały wysoką liczbę punktów.

Stowarzyszenia
28lut2017

KONKURS OFERT 2017 - GMINA STARE JUCHY

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenia
18lis2016

PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH W MRĄGOWIE

W piątek 4.11.2016R. dwie grupy teatralne z Biblioteki - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy „Bajarze” i „Kulisy 2” wzięły udział w 20 Przeglądzie Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal
w Mrągowie.

Stowarzyszenia
© 2007-2017 Urząd Gminy Stare Juchy
Urząd Gminy Stare Juchy Pl. 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48(87)619-90-53, faks +48(87)619-90-53