Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Nieruchomości

Ludzie i wydarzenia

16sie2013

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ W LISKACH, DOBREJ WOLI I STARYCH JUCHACH

Wójt Gminy Stare Juchy

ogłasza II przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych 

 położonych w atrakcyjnym mazurskim krajobrazie

                                                 stanowiących własność Gminy Stare Juchy

 

1.      Dla poniższego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą nr XXXIV/180/09 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Liski (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 67 poz. 1093 z dnia 21 maja 2009r.):

 

a)      Działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z ewentualnymi usługami nieuciążliwymi dla środowiska, położone:

 

obręb Liski  KW OL1E/00013003/8 działka nr:

-          87/4  o pow. 0,1765 ha, cena wywoławcza   -  24 010,00 zł, wadium   - 2 400,00 zł

-          87/8  o pow. 0,1601 ha, cena wywoławcza   -  34 600,00 zł, wadium   - 3 500,00 zł

 

przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2013 r. o godz. 10oo

w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

 

b)       Działka nr 84/2 przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w części na cele związane z funkcją turystyczną lub agroturystyczną, a w części przeznaczona na cele obsługi komunikacji drogowej i ruchu turystycznego, położona:

 

 obręb Liski  KW OL1E/00013003/8 działka nr:

-          84/2  o pow. 1,3400 ha, cena wywoławcza   -  265 100,00 zł, wadium   - 27 000,00 zł

 

przetarg odbędzie się w dniu  30.08.2013 r. o godz. 12oo

w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4                    

 

2.      Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Stare Juchy, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 155 o powierzchni 1,5978 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi księgę wieczystą KW OL1E/00012294/7.

 

Do działki nr 155 wydano decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem nieruchomości pod zabudowę budynkiem mieszkalnym z usługami agroturystycznymi oraz budynkiem gospodarczo-garażowym … Działka nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   301 000,00 zł

Wadium w kwocie 30 000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2013 roku o godz. 13oo

w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

 

3.      Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Dobra Wola, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 69/6 o powierzchni 0,7488 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi księgę wieczystą KW OL1E/00012978/6. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani nie została do niej wydana decyzja o warunkach zabudowy.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   26 670,00 zł

Wadium w kwocie 2 700,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2013 roku o godz. 14oo

w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (w gotówce) w terminie do dnia 26.08.2013r. w podanych wyżej wysokościach na konkretną działkę na konto Urzędu Gminy: 

Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002  B.S Ełk Odział Stare Juchy.

W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu. Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza, operatu szacunkowego nieruchomości, podziału geodezyjnego (w przypadku nabycia działek w obrębie Liski), wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego gruntów.

Do  kwot wylicytowanych działek położonych w obrębie Liski i Stare Juchy zostanie doliczony podatek 23% VAT.

Na części działek nr 84/2 i nr 87/4, obręb Liski znajdują się slupy energetyczne i biegnie linia 15 kV Ełk2 - Grabnik. Na dzień sporządzenia ogłoszenia nie ma ustanowionej służebności gruntowej urządzeń elektroenergetycznych należących do PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Działki nr 87/8 obręb Liski, nr 155 obręb Stare Juchy i 69/6 obręb Dobra Wola  są  wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

Działki zawarte w przedmiotowym ogłoszeniu nie zostały zbyte w przetargu ustnym nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 05.07.2013r.

            Wójt Gminy może odwołać przetarg jedynie w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy  tel. (087) 619 90 53 wew. 26

Wójt Gminy Stare Juchy

        /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko