Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

22wrz2020

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DO PROGRAMU DOBROSTAN ZWIERZĄT

Rolnicy deklarujący w swoim gospodarstwie realizację pakietu 2, wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych- wypas zobowiązani są przedłożyć w biurze powiatowym ARiMR w terminie 16- 31 października 2020 r Rejestr wypasu

 

Rolnicy deklarujący w swoim gospodarstwie realizację pakietu 2, wariant 2.3. Dobrostan krów mamek zobowiązani są przedłożyć w biurze powiatowym ARiMR w terminie 16- 31 października 2020 r Oświadczenie o zapewnieniu wypasu.

W gospodarstwach realizujących działanie dobrostan zwierząt pakiet 2 Dobrostan krów wariant 2.1- dobrostan krów mlecznych wymagane jest:

- wypasanie wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym krów mlecznych na zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności, trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, przy czym dla każdej krowy mlecznej okres wypasu wynosi co najmniej 6 godzin dziennie przez 120 dni w roku
wypasanie krów bez uwięzi,

- prowadzenie rejestru wypasu krów mlecznych, na formularzu udostępnionym przez Agencję, w którym w odniesieniu do każdej krowy mlecznej wskazuje się dni, w których dana krowa była wypasana, oraz dni, w których nie była wypasana, wraz - ze wskazaniem przyczyn jej niewypasania.

Wariant 2.3. Dobrostan krów mamek

W gospodarstwie realizującym ten wariant, wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie kombinowanym o mięsnym kierunku użytkowania  zapewnia się:

- co najmniej 140 dni wypasu w sezonie pastwiskowym ( bez uwięzi)
-  w okresie od dnia 16 października do 14 marca kolejnego roku – dostęp do środowiska zewnętrznego do na powierzchni zwiększone o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni określonej dla bydła utrzymywanego  systemie otwartym.

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
e-Urząd Gminy Stare Juchy