Aktualności

Ludzie i wydarzenia

16lis2021

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz możliwością występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych znacznymi opadami śniegu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prosi o bieżące monitorowanie w okresie zimowym sytuacji pod kątem bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych w szczególności potencjalnego ich zagrożenia zalegającym na dachu śniegiem. Właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Jednocześnie przypomina się o zagrożeniach związanych z eksploatacją instalacji grzewczych. Na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek zapewnienia przeprowadzenia co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. (art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).  Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Z up. Wójta
/-/Agnieszka Łajewska
podinspektor 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy