Aktualności

Ludzie i wydarzenia

30cze2022

Kontrole posesji w zakresie sprawności wodomierza oraz bezumownego korzystania z gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych, deklaracji odpadowych oraz ewidencji budynków służących celom podatkowym

OGŁOSZENIE

z dn. 29.06.2022r.

 

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza

 

KONTROLE POSESJI

 

W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI WODOMIERZA ORAZ BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA Z GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ, ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, DEKLARACJI ODPADOWYCH ORAZ EWIDENCJI BUDYNKÓW SŁUŻĄCYCH CELOM PODATKOWYM

 

Urząd Gminy Stare Juchy informuje, iż od dnia 01.07.2022r. do dnia 30.09.2022r. rozpoczyna sukcesywną kontrolę posesji pod względem nielegalnych przyłączy i bezumownego korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zgłoszenia zbiorników bezodpływowych, złożonych deklaracji odpadowych oraz zgłoszonych budynków służących celom podatkowym.

 

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać legitymacje służbowe oraz upoważnienie do wejścia na teren posesji w celu wykonania kontroli wynikającej z art. 7 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn.zm.), art. 3 ust. 3 pkt 1
i 2 i art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) oraz z art. 281 ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1540 z późn.zm).

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy