Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

16wrz2019

NIERUCHOMOŚĆ W STARYCH JUCHACH

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Stare Juchy, Gmina Stare Juchy. Teren na którym znajdują się zbywane grunty jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr III.12.2014 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Juchy, gmina Stare Juchy, zwanego „Stare Juchy – 6” . Zgodnie z ww. planem działki oznaczone nr: 509/6, 509/12 położone są na terenie oznaczonym symbolem 4MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast działka nr 509/8 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1KDW – tereny dróg wewnętrznych.

Nr działki 509/6 o pow. 0,1318 ha, KW  OL1E/00011429/6, plus udział 1318/6632 w działce nr 509/8 o pow. 0,0839 ha, KW OL1E/00070114/6. Cena wywoławcza netto 32 500,00 zł. Kwota wadium 3300,00 zł.

Nr działki 509/12 o pow. 0,0935 ha, KW  OL1E/00011429/6, plus udział 935/6632 w działce nr 509/8 o pow. 0,0839 ha, KW OL1E/00070114/6. Cena wywoławcza netto 27 500,00 zł. Kwota wadium 2800,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2019 r. o godz. 11:00

w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 14.10.2019r. w podanej wyżej wysokości na poniższe konto Gminy. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyżej określonym terminie i wysokości z podaniem numerów działek i obrębu położenia nieruchomości na konto Gminy: Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002  B.S Ełk Odział Stare Juchy. W sytuacji zamiaru uczestnictwa w przetargu na wiecej niż jedną nieruchomość należy wpłacić wielokrotność wadium ze wskazaniem na dowodzie właty numerów geodezyjnych i obrębów poszczególnych działek. W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto, nie zaś data dokonania transakcji (w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14.10.2019r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy). 

Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278). Cudzoziemiec przystępujący do przetargu powinien posiadać ważne przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane dalej „promesą”. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, sporządzenie umowy przenoszącej własność na jego rzecz nie będzie możliwe bez posiadania przez niego zezwolenia o którym mowa wyżej. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku przez cudzoziemca, który przetarg wygrał – jego wadium przepada na rzecz Gminy Stare Juchy.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) upłynął w dniu 10.06.2019r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży działek zostanie doliczony podatek  23% VAT.

O wysokości postępowania decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Przy granicy działki nr 509/12 – w południowej część działki biegnie napowietrzna linia energetyczna.

Powyższe działki nie zostały zbyte w przetargu ustnym nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 02.08.2019r.

Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza.

Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich - brak wpisów w dziale III i VI KW OL1E/00011429/6 i KW OL1E/00070114/6 dotyczących obciążeń

Ustalona w przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie przed dniem zawarcia umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy Stare Juchy.

            Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Juchy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Juchy www.stare-juchy.pl oraz na stronie internetowj Biuletynu Informacji Publicznej – http://bip.stare-juchy.pl/. Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy  tel. (087) 619 90 53 wew. 26.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Stare Juchy

                                                                                                       /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

 

Autor: Agnieszka Sadowska
Pliki do pobrania
Ogłoszenie z dn 03 09 2019r. o II przetargu ustnym nieograniczonym.pdf
Profil zaufany