Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

23wrz2019

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej.

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału Gminy Stare Juchy we współwłasnoći nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Grabnik, gm. Stare Juchy, ujawnionej w KW OL1E/00032231/4.Teren na którym znajduje się zbywany grunt nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla poniższej działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Nr działki 243/12, wielkość udziału 19/100, cena wywoławcza udziału 1 500,00 zł, kwota wadium 150,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 04.11.2019r. w podanej wyżej wysokości na poniższe konto Gminy. 

Przetarg jest prowadzony w trybie przetargu ustnego ograniczonego z uwagi na położenie i brak dostępu do drogi publicznej, co sprawia że działka posiada duże ograniczenie do jej zagospodarowania.  

Ponadto zbycie przedmiotowego udziału w nieruchomości zmierza do poprawienia warunków zagospodarowania pozostałych udziałów w działce nr 243/12 o pow. 0,0500 ha, obręb Grabnik. Z ww. udzialem w wysokości 19/100 łączy się prawo do korzystania z 2 pomieszczeń gospodarczych oznaczonych jako G1 (pow. 7,31m2) i G2 (2,58 m2).

Na działce nr 243/12 znajduje się budynek gospodarczy, parterowy, niepodpiwniczony, stanowiący zaplecze gospodarcze zabudowy wielorodzinnej w sąsiedztwie.  Czesć udziałów w nieruchomości nie odpowiada udziałowi odpowiadających im pomieszczeń do powierzchni całego budynku. Elementy konstrukcji budynku osłabione, dach w części szczytowej (w tym nad pomieszczeniem G1 i G2) zawalony. Budynek ogólnie w słabym stanie technicznym.  Dostęp do instalacji infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna, wodociagowa, teleinformatyczna po jej rozbudowie.

Osoby uprawnione, zainteresowane kupnem przedmiotowej nieruchomości, zobowiązane są do złożenia do dnia 04.11.2019r. do godziny 15.30 w sekretariacie Urzęgu Gminy następujących dokumentów:

pisemne oświadczenie wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu;
aktualny odpis z ksiegi wieczystej, zaświadczający prawo do nieruchomości tj. dz. nr 243/12, obręb Grabnnik-celem potwierdzenia uprawnień do udziału w przetargu (wymagana aktualność odpisu, sprządzonego do miesiąca wstecz przed datą przetargu).

Jeżeli udział w działce nr 243/12, obręb Stare Juchy stanowi współwłasność  oświadczenie, o którym mowa w powyższym pkt 1, powinno być złożone przez wszystkich współwłaścicieli tego udziału.

Lista osób zakwalifikowanych pzez Komisję Przetargową do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 05.11.2019r. w siedzibie tutejszego Urzędu na tablicy ogłoszeń oraz opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Infotmacji Publicznej - http://bip.stare-juchy.pl/.

W przetargu mogą brać udział jedynie współwłaściciele ww. nieruchomości (osoby fizyczne lub prawne) .Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakwalifikowanie osób do przetargu oraz wniesienie wadium w wyżej określonym terminie i wysokości z podaniem numeru działki i obrębu położenia nieruchomości na konto Gminy: Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002 B.S Ełk Odział Stare Juchy.

W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto (w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 04.11.2019r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy). Wadium winno zostać wniesione w walucie polskiej. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia udziału we współwłasności nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia udziału lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie udziału.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Nabycie udziału przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278). Cudzoziemiec przystępujący do przetargu powinien posiadać ważne przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane dalej „promesą”. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, sporządzenie umowy przenoszącej własność na jego rzecz nie będzie możliwe bez posiadania przez niego zezwolenia o którym mowa wyżej. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku przez cudzoziemca, który przetarg wygrał – jego wadium przepada na rzecz Gminy Stare Juchy.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2204 ze zm.) upłynął w dniu 19.08.2019r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziałui na podstawie wyżej powołanych przepisów.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej w wysokości ustalonej przez notariusza.

Udział gminy jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich. Ksiega wieczysta nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości tj. dz. nr 243/12, obręb Grabnik ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką

Ustalona w przetargu cena udziału podlega zapłacie przed dniem zawarcia umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy Stare Juchy.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Juchy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Juchy www.stare-juchy.pl oraz na stronie internetowj Biuletynu Informacji Publicznej – http://bip.stare-juchy.pl/.  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załacznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy  tel. (087) 619 90 53 wew. 26.

                                                                         Wójt Gminy Stare Juchy

                                                                       /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

Autor: Agnieszka Sadowska