Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

25lis2021

Raport z konsultacji społecznych dotyczacych nadania nazwy miejscowości Grabnik Osada

URZĄD GMINY STARE JUCHY

 

Raport z konsultacji społecznych

Wójt Gminy Stare Juchy, rozpoczął procedurę nadania nazwy miejscowości „Grabnik Osada” dla miejscowości „Grabnik” rodzaj osada, powyższe jest podyktowane dostosowaniem nazwy miejscowości do funkcjonującej nazwy w tutejszych rejestrach gminnych. Nazwa „Grabnik” rodzaj osada figuruje w wykazie nazw miejscowości stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu nazw miejscowości i ich części (Dz.U. 2019 r. poz. 2360), natomiast w dokumentach gminnych, podobnie jak w codziennym użyciu mieszkańców wsi oraz okolicznych miejscowości funkcjonuje nazwa „Grabnik Osada”.

W związku z powyższym zostały zarządzone i przeprowadzone konsultacje społeczne w trybie uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy w przedmiocie nadania nazwy miejscowości ”Grabnik Osada” dla miejscowości  „Grabnik” rodzaj osada.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z zarządzeniem Nr 91.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.  zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Juchy w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Juchy oraz sołectwa Grabnik Osada.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie spotkania z mieszkańcami w dniu 17 listopada 2021 r. w godz. od 16.00 do 17.00.

W konsultacjach mogli brać udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkali na terenie sołectwa Grabnik Osada.

Wyniki konsultacji :

- liczba osób uprawnionych do głosowania – 134

- liczba osób , które wzięły udział w konsultacjach – 15

- liczba głosów na „ tak” – 15

- liczba głosów na „nie” – 0

- liczba głosów wstrzymujących się – 0

Podsumowując wyniki przeprowadzonych konsultacji należy stwierdzić, iż 100% osób biorących udział w konsultacjach głosowało na „tak”.  Wszyscy głosujący wyrazili pozytywną opinię na temat nadania nazwy miejscowości „Grabnik Osada” dla miejscowości  „Grabnik” rodzaj osada.

Przedmiotowy raport zostanie przedłożony Radzie Gminy Stare Juchy, umieszczony na stronie internetowej Gminy Stare Juchy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Sporządziła

/-/Agnieszka Łajewska
podinspektor ds. ochrony środowiska

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
e-Urząd Gminy Stare Juchy