Aktualności

Ludzie i wydarzenia

25lis2021

Raport z konsultacji społecznych dotyczacych nadania nazwy miejscowości Skomack Wielki Osada

URZĄD GMINY STARE JUCHY

 

Raport z konsultacji społecznych

Wójt Gminy Stare Juchy, rozpoczął procedurę  nadania  nazwy miejscowości „Skomack Wielki Osada” dla miejscowości „Skomack Wielki” rodzaj osada, powyższe jest podyktowane dostosowaniem nazwy miejscowości do funkcjonującej nazwy w tutejszych rejestrach gminnych. Nazwa „Skomack Wielki” rodzaj osada figuruje w wykazie nazw miejscowości stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu nazw miejscowości i ich części (Dz.U. 2019 r. poz. 2360), natomiast w dokumentach gminnych, podobnie jak w codziennym użyciu mieszkańców wsi oraz okolicznych miejscowości funkcjonuje nazwa „Skomack Wielki Osada”.

W związku z powyższym zostały zarządzone i przeprowadzone konsultacje społeczne w trybie uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy w przedmiocie nadania nazwy miejscowości ”Skomack Wielki Osada” dla miejscowości  „Skomack Wielki” rodzaj osada.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z zarządzeniem Nr 90.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.  zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Juchy w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Juchy oraz sołectwa Skomack Wielki Osada.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie spotkania z mieszkańcami w dniu 17 listopada 2021 r. w godz. od 17.15 do 18.15

W konsultacjach mogli brać udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkali na terenie sołectwa Skomack Wielki Osada.

Wyniki konsultacji :

- liczba osób uprawnionych do głosowania – 82

- liczba osób , które wzięły udział w konsultacjach – 11

- liczba głosów na „ tak” – 11

- liczba głosów na „nie” – 0

- liczba głosów wstrzymujących się – 0

Podsumowując wyniki przeprowadzonych konsultacji należy stwierdzić, iż 100% osób biorących udział w konsultacjach głosowało na „tak”.  Wszyscy głosujący wyrazili pozytywną opinię na temat nadania  nazwy miejscowości „Skomack Wielki Osada” dla miejscowości „Skomack Wielki” rodzaj osada.

Przedmiotowy raport zostanie przedłożony Radzie Gminy Stare Juchy, umieszczony na stronie internetowej Gminy Stare Juchy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Sporządziła

/-/Agnieszka Łajewska
podinspektor ds. ochrony środowiska

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy