Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

17lis2020

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK

Działąjąc na podstawie: 

 

         Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad  i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy,

Przeprowadzono konsultacje społeczne Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok, w celu zebrania uwag, wniosków opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu w/w  dokumentu. 

Konsultacje społeczne odbyły się w okresie od 27 października 2020r. do 10 listopada 2020r. w formie pośredniej ze względu na stan epidemiologiczny związany z wystąpieniem  koronawirua  COVID -19.

Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje  w czasie trwania konsultacji  można było zgłaszać telefonicznie, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres:

Urząd Gminy Stare Juchy, ul. Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. 87 619 90 53 w. 32, e-mail: ue@stare-juchy.pl; ug@stare-juchy.pl;  oraz na adres skrzynki  ePUAP: /qk25ra26bj/SkrytkaESP.

  Kosultowany dokument został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy, na BIP Gminy Stare Juchy, wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Stare Juchy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację  Programu w 2021r. została oszacowana  na podstawie zgłoszeń  dokonywanych w latach ubiegłych  oraz dokonywanych w bieżącym roku w odpowiedzi na zapytanie pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Zapytanie drogą e-mail zgłosiło:  

1. Fundacja  Human “Lex” Instytut ( Festiwal Juchy Soundsystem  – Zażywam Tylko Dżwięków – 20.000,00 zł )
2. Stowarzeszenie Rowerowe Zielony Szlak – 12.000,00 zł
3. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “Stopa” – 7.000,00 zł
4.Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach – działalność kulturowa – 7.000,00 zł
5.Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku ( Szkółka Kolarska w Starych Juchach oraz wyścig MTB na plaży w Starych Juchach -  8.500,00)
6.Koło gospodyń Wiejskich w Skomacku Wielkim “Utworzenie siłowni zewnętrznej obok świetlicy wiejskiej w Skomacku Wielkim” – 12.000,00 zł 
7.Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z Ełku (opieka nad ludźmi starszymi i przewlek
le chorymi – 30.000,00 zł)

Zapytanie drogą  telefoniczną zgłosiło:

1.Koło Gospodyń Wiejskich Stare Juchy – Organizacja Mikołajek dla dzieci – 5.000,00 zł,
2.Fundacja Odpowiedzialni Za Marzenia  - eko-chatka wymiany książek przy B-CiiK w Starych Juchach  -5.000,00 zł,  Eko domek serc – w formie domku ekologicznego przy B-CIiK w Starych Juchach - 4.000,00 zł

3. Klub Sportowy Orzeł Stre Juchy ( Treningi z orłem- 2021 - 8.000,00 zl, XIV Biegi Jaćwieskie - 5.000,00 zł)

Podczas konsultacji wniesiono do Programu następujące uwagi:

1.Pytano o wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs ofert – uczestnicy zostali poinformowani o wcześniej zgłoszonym zapotrzebowaniu przez organizacje pozarządowe i z czego wynikały kwoty wpisane  do programu na poszczególne zadania.
2.Pytano o realizację zadań publicznych  przez organizacje pozarządowe a sytuacją epidemiologiczną  związaną  z koronawirusem  COVID – 19 ( realizacja i  rozliczenie zadań,  aneksy do umowy, rozwiązania umowy oraz  procedury wynikające z tarczy antykryzysowej wer. 1.0  ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szcególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) .
3.Poruszony został problem pozyskiwania przez organizacje funduszy z wielu źródeł.
4.Organizacje zgłosiły chęć udziału w pracach komisji konkursowej.

Szczegółowa wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w budżecie Gminy Stare Juchy na 2021 rok.

Sporządził/ła

 Podinspektor ds. Rozwoju Gminy

 (-) Beata Olechowska

 Zatwierdził/ła

 Wójt Gminy Stare Juchy

 (-) Ewa Jurkowska - Kawałko

 

 

 

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
e-Urząd Gminy Stare Juchy