Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

15lis2021

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK

Stare Juchy  dn. 15.11.2021r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM  W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK.

Działąjąc na podstawie: 

Uchwały Nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad  i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare Juchy,

Przeprowadzono konsultacje społeczne Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2022 rok, w celu zebrania uwag, wniosków opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu w/w  dokumentu. 

Konsultacje społeczne odbyły się w okresie od 27 października 2021r. do 09 listopada 2021r. w formie pośredniej ze względu na stan epidemiologiczny związany z wystąpieniem  koronawirua  COVID -19.

Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje  w czasie trwania konsultacji  można było zgłaszać telefonicznie, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres:

Urząd Gminy Stare Juchy, ul. Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. 87 619 90 53 w. 32, e-mail: ue@stare-juchy.pl; ug@stare-juchy.pl;  oraz na adres skrzynki  ePUAP: /qk25ra26bj/SkrytkaESP.

  Konsultowany dokument został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy, na BIP Gminy Stare Juchy, wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Stare Juchy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację  Programu w 2022r. zostanie oszacowana  na podstawie zgłoszeń  dokonywanych w latach ubiegłych  oraz dokonywanych w bieżącym roku w odpowiedzi na zapytanie pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Zapytanie drogą e-mail zgłosiło:   

 1. Fundacja  Human “Lex” Instytut ( Festiwal Juchy Soundsystem  – Zażywam Tylko Dżwięków) – 30.000,00 zł
 2. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “Stopa” – 10.000,00 zł
 3. Koło Gospodyń Wiejskich  w Starych Juchach – (“Mikołajki w Gminie Stare Juchy”) – 6.000,00 zł
 4. Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Juchach – (Warsztaty oraz zakup sprzętu do prowadzenia warsztatów dla młodzieżowej grupy Kuglarskiej)  - 7.000,00 zł
 5. Klub Sportowy “Orzeł” – ( działania sportowe na terenie Gminy Stare Juchy) – 10.000,00 zł
 6. Stowarzyszenie “Przystań Szeligi-Buczki” –( Maraton pieszo-rowerowo-kajakowy II etap Stare Juchy) – 3.000,00 zł.

Zapytanie drogą  telefoniczną zgłosiło:

 1. Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z Ełku (opieka nad ludźmi starszymi                                        i przewlekle chorymi – 30.000,00 zł)

Podczas konsultacji wniesiono do Programu następujące uwagi:

 1. Pytano o wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs ofert – uczestnicy zostali poinformowani o wcześniej zgłoszonym zapotrzebowaniu przez organizacje pozarządowe i z czego wyniką kwoty które zostaną  wpisane  do programu na poszczególne zadania.
 2. Wniesiono  poprawki redakcyjne do konsultowanego dokumentu.
 3. Pytano o realizację zadań publicznych  przez organizacje pozarządowe a sytuacją epidemiologiczną  związaną  z koronawirusem  COVID – 19 ( realizacja i  rozliczenie zadań,  aneksy do umowy, rozwiązania umowy oraz  procedury wynikające z tarczy antykryzysowej wer. 1.0  ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szcególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) .
 4. Poruszony został problem pozyskiwania przez organizacje funduszy z wielu źródeł.
 5. Organizacje zgłosiły chęć udziału w pracach komisji konkursowej.

Szczegółowa wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w budżecie Gminy Stare Juchy na 2022 rok.

Sporządził/ła

 

Podinspektor ds. Rozwoju Gminy

 

/-/ Beata Olechowska

Zatwierdził/ła

 

Wójt Gminy Stare Juchy

 

/-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
e-Urząd Gminy Stare Juchy