Aktualności

Ludzie i wydarzenia

16lis2022

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK

Stare Juchy  dn. 15.11.2022 r.

                                                                     

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM  W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK

 

Działając na podstawie: 

 

Art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 555) oraz na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XXX.213.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Stare Juchy  z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2023 rok, celem zebrania uwag, wniosków opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego.

 

Konsultacje społeczne odbyły się w dniu 8 listopada 2022 r. w formie otwartego spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy Stare Juchy, w Bibliotece – Centrum Informacji    i Kultury Gminy Stare Juchy, przy ul. Ełckiej 8, w godz. 10:00 – 12:00.

 

Konsultowany dokument został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy, na BIP Gminy Stare Juchy oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Juchy.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację  Programu w 2023 r. została oszacowana  na podstawie zgłoszeń  dokonywanych w latach ubiegłych  oraz w roku bieżącym w odpowiedzi na zapytanie pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 

Zapytanie drogą e-mail zgłosiło:  

 

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “STOPA” – (,,Działaj Lokalnie”) - 10.000,00 zł
Stowarzyszenie Rowerowy Zielony Szlak – (Maraton Rowerowy ,,Gwiazda Północy”) – 30.000,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku – (,,Rozwój kolarstwa w Starych Juchach”) – 10.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich  w Starych Juchach – (Organizacja Mikołajek na terenie Gminy Stare Juchy) – 8.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Juchach – (Projekt dotyczący rozbudowy Grupy Teatru Ognia)  - 8.000,00 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy ,,ORZEŁ” Stare Juchy (Zadania z dziedziny sportu) – 10.000,00 zł

 

W konsultacjach uczestniczył przedstawiciel 1 organizacji pozarządowej: Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach. Udział w konsultacjach wziął również przedstawiciel Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Stare Juchy.

 

Podczas konsultacji wniesiono do Programu następujące uwagi:

 

Pytano o wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs ofert – uczestnicy spotkania zostali poinformowani o wcześniej zgłoszonym zapotrzebowaniu przez organizacje pozarządowe  i z czego wynikają kwoty które zostały  wpisane  do Programu na poszczególne zadania.
Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Juchach wniósł, aby zwiększyć kwotę dotacji    na zadaniu pn. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z kwoty 7.000,00 zł na kwotę 14.000,00 zł
Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Juchach wystąpił z propozycją zadania pn. ,,Organizacja Gminnego Dnia Dziecka”(w tym grupa animacyjna dla dzieci, dmuchańce, spektakl teatralny, wata cukrowa, lody) oraz projektem zadania dotyczącym działalności drużyny młodzieżowej Stare Juchy (14 osób, wycieczka) – zapotrzebowanie na ten cel 4.000,00 zł.

 

Szczegółowa wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w budżecie Gminy Stare Juchy na 2023 rok.

 

Sporządził/ła

 

Podinspektor ds. Rozwoju Gminy

 

/-/ Anna Pietkiewicz

 

 

Zatwierdził/ła

 

Wójt Gminy Stare Juchy

 

/-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

 

 

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy