Aktualności

Ludzie i wydarzenia

14wrz2022

SPOTKANIA INFORMACYJNO - KONSULTACYJNE W CELU PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023 - 2027

Szanowni Państwo,

 

LGD „Lider w EGO” zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego na spotkania informacyjno-konsultacyjne w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

 

W załączniku plakat z informacją o miejscu oraz terminie spotkań w każdej z 11 gmin, należących do obszaru EGO.

Spotkanie w Starych Juchach: piątek, 23 września 2022 r. w godz. 10:00 - 12:00 w Bibliotece - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, ul. Ełcka 8

 

Celem spotkań będzie przedstawienie głównych zagadnień dotyczących realizacji programu LEADER na naszym terenie w perspektywie finansowej 2023-2027, analizie potencjału, potrzeb rozwojowych, mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w nowej LSR. Podczas konsultacji będzie można poznać założenia nowego okresu programowania oraz w szczegółach dowiedzieć się o możliwościach finansowania poszczególnych działań. Uczestnicy tych spotkań otrzymają także szansę wzięcia udziału w projektowaniu przyszłych zadań do realizacji i wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań co do ich kształtu.

 

Operacje w kolejnym okresie programowania będą realizowane w następujących zakresach wsparcia:

Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki (w szczególności podejmowanie i rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej, rozwijanie przedsiębiorstw społecznych);
Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych (w szczególności gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych)
Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych;
Poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności;
Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi;
Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej;
Kształtowanie świadomości obywatelskiej (o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego);
Włączenie społeczne osób w niekorzystniej sytuacji.

 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach - raem decydujemy o przyszłości naszych gmin!

 

 

 

Autor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Lider w EGO"