Aktualności

Ludzie i wydarzenia

1gru2021

Ważny Komunikat Dotyczący uzupełnienia dokumentów do programu GRANTY PPGR

Informuję, że w dniu 5 listopada 2021r. na podstawie złożonych oświadczeń, został złożony wniosek dla 148 uczniów zamieszkujących Gminę Stare Juchy w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.

Na etapie weryfikacji wniosków złożonych przez gminy, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wydało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez rodziców / opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

Osoby, które złożyły oświadczenia muszą dostarczyć do Urzędu Gminy Stare Juchy dokumenty

Potwierdzające POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem o osobą pracująca niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR)

W tym celu należy złożyć kopię dokumentów oraz do wglądu ich oryginały, takie jak: odpisy aktów urodzenia, aktów małżeństwa, aktów zgonu itp. Z dokumentów tych musi wynikać stopień pokrewieństwa w linii prostej rodzica, dziadka /babci, pradziadka/prababci (byłych pracowników PPGR) z uczniem wymienionym w oświadczeniu.

PRACOWNIK GMINY POTWIERDZI ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM KOPIE DOKUMENTÓW NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH DO WGLĄDU ORGINAŁÓW.

Poświadczające ZATRUDNIENIE w PPGR rodziców, dziadków, pradziadków opiekunów prawnych – krewnych w linii prostej uczniów kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dołączone wcześniej)

Złożone oświadczenia zostaną uznane za prawidłowo potwierdzone w przypadku ich udokumentowania zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucji organów publicznych.

Mogą to być: świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia z ZUS, KOWR, bądź inny dokument z którego wynika fakt zatrudnienia, np. ksero legitymacji ubezpieczeniowej, list płac, zaświadczenia, stron starego typu dowodu osobistego, legitymacji związkowych, itp.

Informacje, takie jak zeznania osób fizycznych nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR.

PRACOWNIK URZĘDU GMINY POTWIERDZI ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM KOPIE DOKUMENTÓW NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH DO WGLĄDU ORGINAŁÓW.

Poświadczające MIEJSCE ZAMELDOWANIA w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie.

W tym celu należy złożyć oryginał lub kopie dokumentów oraz do wglądu ich oryginały, takich ja: zaświadczenie o zameldowaniu w latach zatrudnienia byłego pracownika w PPGR i inne.

PRACOWNIK URZĘDU GMINY POTWIERDZI ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM KOPIE DOKUMENTÓW NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH DO WGLĄDU ORGINAŁÓW.

W przypadku uczniów szkół podstawowych i średnich prowadzonych przez inne organy niż Gmina Stare Juchy, ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY, ŻE UCZEŃ / RODZINA NIE OTRZYMAŁ/ANA WŁASNOŚĆ LUB W DRODZE UZYCZENIA, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAKUPIONEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH LUB ŚRODKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB ZWROTU KOSZTÓW, LUB DOFINANSOWANIA ZAKUPU TYCH RZECZY.

Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie

Do 10 grudnia 2021 r. do godz. 15:30

DO URZĘDU GMINY STARE JUCHY

UL. PLAC 500-LECIA 4

19-330 STARE JUCHY

POKÓJ NR 2

 

Oświadczenia których nie uda się poprawnie zweryfikować mogą zostać odrzucone.

Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby dostarczyć wymagane dokumenty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem: 87 619 90 53 w. 32

Sprawę prowadzi Pani Beata Olechowska – podinspektor ds. rozwoju gminy.

Ponadto informuję iż Gmina Stare Juchy zwróciła się do następujących jednostek i organów publicznych:

1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie – z prośbą o weryfikację listy byłych pracowników PPGR, którzy są lub byli krewnymi osób zamieszkujących na terenie gminy Stare Juchy, ubiegających się o przyznanie sprzętu informatycznego w ramach Konkursy Grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich.

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy