Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Stowarzyszenia

17sty2020

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Stare Juchy w 2020 roku

Zarządzenie nr 6.2020

Wójta Gminy Stare Juchy

z dnia 17 stycznia 2020r.

 
W sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 Gminy Stare Juchy w 2020 roku

                  Na podstawie art.11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z  2019r. poz. 688 ze zm.)  w związku z Uchwałą nr XII.72.2019 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia „ Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” zarządza się co następuje:

 

§ 1.

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Juchy w 2020r. przez organizację pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

2.Zadania o których mowa w ust.1, mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych, opisanych w      § 6 ust.2 pkt. 1, 2, 3 Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r., stanowiącymi załącznik do Uchwały nr XII.72.2019 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Stare Juchy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

3.Warunki konkursu, o którym mowa w ust.1 określa  załącznik nr 1 „Ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1.Zleca się realizację zadań publicznych, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 w formie wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji tych zadań.

2. Powołuję Komisję Konkursową opiniującą oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z dziedzin wymienionych w § 1.

3. Skład osobowy i zasady pracy Komisji Konkursowej określone są w załączniku  nr 2 do niniejszego zarządzenia  
 

§ 3.

Ustala się treść ogłoszenia jak w Załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

§ 4.

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stare Juchy

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Juchy, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Juchy i na stronie internetowej Gminy Stare Juchy.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stare Juchy

(-) Ewa Jurkowska-Kawałko

Autor: Gmina Stare Juchy
Pliki do pobrania
Zarządzenie Nr 6.2020 z dnia 17stycznia 2020.docxZałącznik Nr 1 - ogłoszenie.docZałącznik Nr 2-Skład komisji konkursowej.docZałącznik Nr 3 -Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.docWzór ofert.pdfWzór oferty.rtfWzór umowy.pdfWzór umowy.rtfWzór Sprawozdania.pdfWzór Sprawozdania.rtf
e-Urząd Gminy Stare Juchy