Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Aktualności

Ludzie i wydarzenia

23lut2021

Zarządzenie nr 182021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 23 lutego 2021

w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji na realizację zadań publicznych w formie wsparcia Gminy Stare Juchy w 2021 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, pkt. 16, pkt. 17, art.11, art.13, art.15, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057 z późn. zm.), zgodnie z Uchwałą Nr XVIII.121.2020 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok, Zarządzeniem Nr 2.2021 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 20.01.2021r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Juchy w 2021r. w formie wsparcia z zakresu: ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;  po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej Wójt Gminy Stare Juchy zarządza, co następuje:

§ 1.

Na wsparcie realizacji zadań Gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2021r. udziela się dotacji następującym podmiotom:

2.  Human „Lex” Instytut na zadanie pn. "Jubileusz – Juchy Soundsystem 2021 – Zażywam tylko dźwięków" - przyznana kwota dotacji - 10.000,00 zł

4. Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku na zadanie pn. "Chronimy zdrowie i pomagamy – wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych" -  przyznana kwota dotacji - 20.000,00 zł

§ 2.

Na wsparcie realizacji zadań Gminy z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021r. udziela się dotacji nstępującym podmiotom:

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Juchach na zadanie pn. "Spotkanie ze Św.  Mikołajem w Gminie Stare Juchy 2021" -  przyznana kwota dotacji - 5.000,00 zł

6. Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych ‘’STOPA" na zadanie pn. "Działaj Lokalnie 2021" - przyznana kwota dotacji - 6.000,00 zł

§ 3.

Na wsparcie zadań Gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej , sportu i turystyki w 2021r. udziela się dotacji następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie Rowerowe „ Zielony Szlak” na zadanie pn. "Maraton rowerowy Gwiazda Północy III etap Stare Juchy 2021" - przyzana kwota dotacji - 8.000,00 zł

5. Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku na zadanie pn. "Rozwój kolarstwa w Starych Juchach" - przyznana kwota dotacji - 8.560,00 zł

§ 4.

Ogłoszeniu wyników konkursu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Ogłoszenie wyników konkursu umieszcza się:

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Juchy,
na portalu informacyjnym Urzędu Gminy Stare Juchy: www.stare-juchy.pl,
na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Stare Juchy. 

§ 6.

Szczegółowe warunki realizacji w/w zadań określą umowy zawarte  po wejściu w życie zarządzenia.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stare Juchy.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) Wójt Gminy Stare Juchy

Ewa Jurkowska - Kawałko

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
Aktualizacja kosztów realizacji zadania.docxAktualizacja opisu działań, harmonogramu.docxOgłoszenie do Zarzadzenia nr 18.2021 z dnia 23.02.2021r. w sprawie wyniku konkursu ofert.pdfZarzadzenie nr 18.2021 z dnia 23.02.2021r. w sprawie wyniku konkursu ofert.pdf
e-Urząd Gminy Stare Juchy