O gminie...

Ludzie i wydarzenia

30cze2010

PLAN ROZWOJU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY STARE JUCHY LATA 2010-2015

W ramach wspólnej inicjatywy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Wójta Gminy Stare Juchy oraz współpracujących stowarzyszeń w 2010 r. powstał 5-letni „PLAN ROZWOJU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY STARE JUCHY NA LATA 2010-2015”. Założenia Programu opracowano metodą warsztatową, w ramach spotkań aktywnych mieszkańców Gminy Stare Juchy.

Gmina Stare Juchy położona jest na terenie Pojezierza Ełckiego, wśród lasów, jezior, pagórków  i dolin komponujących się w przepiękne krajobrazy. Jest Gminą rolniczo- turystyczną. Siedzibą władz Gminnych są Stare Juchy. Dzięki mazurskiej zabudowie z centralnie zlokalizowanym rynkiem, ma charakter miejski. Jest to jedna najstarszych miejscowości na Mazurach, dokumentująca swe istnienie od roku 1461. Tereny Gminy są wymarzonym miejscem do uprawiania aktywnej turystyki przez cały rok. Znajdują tu dla siebie miejsce miłośnicy sportów wodnych, pieszych i rowerowych wędrówek oraz sportów zimowych.

Stare Juchy należą do najstarszych miejscowości we wschodniej części Mazur. Za historyczną datę powstania osady, przyjęło się datę dokumentu odnowy nadania dóbr położonych nad jeziorem Jędzelewskim  z 1461 roku, choć nie wykluczone, że osada powstała znacznie wcześniej, najprawdopodobniej około 1450 roku.

Jeden z zabytków położony jest w centrum Starych Juch - jest to murowany kościół pochodzący z 1586 roku. W środku znajduje się renesansowy ołtarz, ambona z malowidłami renesansowymi z 1574 roku, późnogotycka grupa „Ukrzyżowania”, z drugiej połowy XVI wieku, późnobarokowy prospekt organowy z 1730 roku, a przy wieży dzwon barokowy z 1647 roku.

Pod względem administracyjnym gmina dzieli się na 25 sołectw i obejmuje 27 wsi. Na dzień 31.12.2009 roku obszar zamieszkiwało 4059 z czego 1640  osób stanowili mieszkańcy Starych Juch.

W gminie Stare Juchy funkcjonują następujące placówki: Zespół Szkół Samorządowych, Przedszkole  Samorządowe, Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim, Gminny Ośrodek Kultury sprawujący nadzór nad siedmioma świetlicami wiejskimi.

Na terenie Gminy działa 8 stowarzyszeń, w tym 4 OSP. Trzy posiadają status pożytku publicznego, które koncentrują się na;

-działaniach na rzecz rozwoju Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin związanych z edukacją, kulturą i sztuką, sportem i turystyką, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska i ekologią,

- wspieraniem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia, wychowania i edukacji poza formalnej, poradnictwa zawodowego, rozwoju zainteresowań i zagospodarowywania czasu wolnego, wyrównywania szans edukacyjnych, aktywizacji społecznej i obywatelskiej,

- wspieranie przedsiębiorczości wśród młodzieży i dorosłych.

GMINNY OŚRODEK KULTURY - NASZA HISTORIA

22 stycznia 1965 roku otwarty został Wiejski Dom Kultury w Starych Juchach. Powstał on w miejscu kościoła ewangelickiego. W roku 1974 nastąpiła budowa nowego budynku GOK-u, w którym miejsce znalazła biblioteka gminna, czytelnia, klubo-kawiarnia oraz Państwowe Ognisko Muzyczne. Budynek na parterze mieści salę widowiskową ze sceną i zaplecze oraz małą salę. W przeszłości pomieszczenia budynku GOK-u pełniły role mieszkań. W latach 90 ub. wieku wygospodarowano pomieszczenie kuchenne kosztem sali widowiskowej. W latach 90 został ulokowany w pomieszczeniach ośrodka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Takie ograniczenie lokalowe zubożyło znacznie ofertę kulturalną, co pokutuje do dzisiaj. Budynek ma powierzchnię ok. 600 m².

W przeszłości prężnie działały zespoły teatralne, w tym słynny zespół „Palinocka” pod kierunkiem znanego miłośnika folkloru – pana Jana Kaweckiego. Równoległy zespół teatralny wystawiał sztuki teatralne. Działał również zespół estradowy, koło recytatorskie i kabaret. Z czasem zmieniły się formy pracy, tak jak zmieniali się odbiorcy kultury w Starych Juchach. Obecnie najprężniej działa zespół folkowy „Mazury” skupiający przeważnie emerytów oraz grupa teatralna „Kulisy 2” i chór młodzieżowy „Moderato”. Od 2007 roku w ramach programu „Wioska internetowa” uruchomiona została  sala komputerowa z dostępem do Internetu.

W przeszłości zatrudnionych na pełne etaty były trzy osoby oraz jeden opiekun świetlicy wiejskiej w Orzechowie. Od roku 1995 GOK jest instytucją posiadającą zdolność prawną. W swoich strukturach Gminny Ośrodek Kultury posiada również bibliotekę publiczną. Dla funkcjonowania biblioteki jest to zjawisko pod wieloma względami korzystne, chociażby z tytułu odciążenia kosztami eksploatacji pomieszczenia biblioteki.

DIAGNOZA STANU OBECNEGO

Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach został utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VI/51/95 z dnia 2 marca 1995 r. Statut w obecnym brzmieniu został nadany na podstawie Uchwały Nr IX/42/03 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 28 sierpnia 2003 r.

W roku 2003 zostało przekazane w trwały zarząd 8 świetlic wiejskich w następujących  miejscowościach:

-Czerwonka,

-Gorłówko świetlica,

-Gorłówko klub,

-Grabnik,

-Orzechowo,

-Rogalik,

-Stare Krzywe

-Szczecinowo.

Oprócz stałych form pracy organizowane są warsztaty tańca nowoczesnego dla młodzieży oraz warsztaty malarskie, rzeźbiarskie i fotograficzne, w zależności od wysokości uzyskanego wsparcia finansowego od grantodawców. Ponadto GOK w Starych Juchach jest współorganizatorem cyklicznej imprezy - Piknik Jaćwieski, którego organizacja przypada zawsze w pierwszy weekend sierpnia. W okresie letnim organizowane są 2 imprezy plenerowe, jedną z nich bywa to zazwyczaj przegląd kapel reggae. Organizowane są również turnieje sportowe na miejscu oraz wyjazdowe. Są to turnieje tenisa stołowego i turnieje gry w piłkę siatkową. GOK jest organizatorem obchodów różnych świąt typu – Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Święto Niepodległości, Światowy Dzień Ludzi Starszych, Międzynarodowy Dzień Tańca, a także organizatorem benefisów, wieczorów autorskich, spotkań z ciekawymi ludźmi, imprez karnawałowych, balu sylwestrowego, konkursów i dyskotek, Święta Kobiet. GOK prowadzi również zajęcia wyjazdowe w świetlicach wiejskich. Współpracuje z ośrodkami kultury, ZSS, przedszkolem i Związkami Emerytów i Rencistów. Uczestniczy w warsztatach wyjazdowych, gości u siebie przeglądy kapel w cyklicznej imprezie - Biesiady Mazurskie. Ofertą na spędzenie czasu wolnego jest także funkcjonująca pracownia komputerowa.

Istnieją jeszcze szanse na poszerzenie oferty ośrodka o stałe działania kulinarne. Warunkiem do takiego działania jest przeprowadzenie remontu i modernizacji pomieszczenia kuchennego. Stawia się również na utworzenie pracowni plastycznej i muzycznej oraz czytelni. Jest to możliwe pod warunkiem rozbudowy skrzydła budynku lub uwolnienia pomieszczeń GOK przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

ROZBUDOWA , REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STARYCH JUCHACH .

 

Budynek GOK-u od momentu wybudowania w 1974 roku, praktycznie nie był gruntownie remontowany, poza niewielkimi pracami kosmetycznymi, wynikającymi z potrzeb funkcjonowania placówki. W 2003 roku odnowiona została sposobem gospodarczym elewacja budynku. Stan na dzień dzisiejszy, to konieczność wymiany stolarki okiennej, drzwiowej oraz obróbka parapetów, termomodernizacja budynku, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana instalacji c.o. i wodnej, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana parkietu w sali widowiskowej, wymiana oświetlenia, wymiana podłóg na piętrze budynku, remont i modernizacja pomieszczenia kuchennego, wymiana terakoty w holu głównym, malowanie pomieszczeń. Niezbędna będzie również lokalizacja sanitariatów zarówno na parterze, jak i na piętrze skrzydła. W strukturach GOK-u znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna, a co za tym idzie zajmuje pomieszczenia Ośrodka. Nieodłącznym elementem współpracy obydwu placówek jest wspólne działanie w sferze kultury. Skutkuje to  zwiększeniem oferty kulturalnej, ponadto daje możliwość rozwoju biblioteki w myśl najnowszych trendów. Powiększenie bazy lokalowej GOK-u przyczyni się do rozwoju zarówno przyjazdowych i wyjazdowych warsztatowych form pracy w postaci przeglądu zespołów, grup teatralnych oraz spowoduje stałe funkcjonowanie grupy artystyczno-malarskiej. Posiadając stałą bazę lokalową istnieje możliwość organizowania plenerów malarskich, lekcji otwartych, a nawet możliwość zarobkowania w celu utrzymania pracowni artystycznej. Mogłaby to być również doskonała oferta dla turystów przebywających na terenie Gminy Stare Juchy. Współpraca z informacją turystyczną promującą ofertę artystyczną na niepogodę, przyczyni się także do wyniku finansowego placówki. W chwili obecnej sporadycznie w sezonie letnim odbywają się takie warsztaty i obserwuje się wzmożone zainteresowanie turystów pilotowaną ofertą. Niestety ze względu na brak stałej pracowni, nie ma możliwości rozwoju i funkcjonowania  tego typu działań. Wspomniana wcześniej termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury to także oszczędności  z tytułu poniesionych kosztów na zimowe ogrzewanie budynku, które można spożytkować na rozwijanie nowych form pracy, np. młodzieżowych zespołów muzycznych. Również dotychczasowa absencja pracowników w okresie zimowym, spowodowana niedogrzaniem pomieszczeń Ośrodka Kultury, zmniejsza  bądź ogranicza prowadzenie zajęć rekreacyjnych i warsztatowych. Bardzo pożądanym elementem działania placówki są warsztaty kulinarne odwołujące się do tradycji i współczesności. W tej kwestii GOK ma już doświadczenie i chętne osoby w różnym przedziale wiekowym do  uczestnictwa w tego typu warsztatach. Stworzenie odpowiednich warunków w pomieszczeniu kuchennym i wyposażenie w niezbędne sprzęty daje takie możliwości. Odpowiednio zmodernizowana i wyposażona kuchnia, to także dodatkowe źródło dochodu dla Ośrodka, co zawsze przełoży się na zwiększenie oferty placówki.

Planowane są prace przygotowawcze konieczne do złożenia wniosku do odpowiedniego programu pomocowego w celu pozyskania środków na remont, modernizację i doposażenie budynku. Przyjęte zostały założenia, iż do marca 2011 roku zgromadzona zostanie niezbędna dokumentacja do planowanej rozbudowy i termomodernizacji budynku. Te założenia i plany inwestycyjne możliwe będą tylko przy wsparciu finansowym Radnych Gminy i Wójta. Rozpoczęcie inwestycji możliwe byłoby w 2012 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach posiada w swoim zarządzie obiekty świetlic wiejskich, które wymagają remontu. W kwietniu 2010 roku rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczecinowo. Środki finansowe na remont pozyskano z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczecinowo, gmina Stare Juchy”. Koszt tej inwestycji to 216 610,15 zł, kwota refundowana to 134 257,00 zł. Inwestycja ta została ukończona w sierpniu br. Kolejnym działaniem inwestycyjnym, jest remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzechowo. Na to zadanie GOK w Starych Juchach złożył w listopadzie br. Wniosek do LGD „Lider w EGO” z działania „Małe projekty”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i przesłany do oceny przez Urząd Marszałkowski. Planowany remont opisywanego obiektu rozpoczynamy w kwietniu 2011 roku, a oszacowany koszt remontu wynosi 42 663,71 zł. Kwota zrefundowanej pomocy z tego zadania wyniosłaby 23 981,72 zł.

Z chwilą ogłoszenia kolejnego naboru do Lidera na działanie „Małe projekty”, wystąpimy z wnioskiem na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gorłówko, gmina Stare Juchy. Jest to budynek świetlicy od wielu lat nieremontowany, położony w miejscowości  zamieszkałej przez młodych ludzi, chętnie korzystających z  oferty świetlicy wiejskiej. Remont tego obiektu zaplanowany został na koniec 2012 roku, ponieważ są to prace remontowe wewnątrz obiektu.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach funkcjonuje z otrzymywanej dotacji podmiotowej z JST, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w roku kalendarzowym.

Budżet Ośrodka kultury wynosi nieci ponad 200 tysięcy złotych, zwiekszany w przypadku prowadzenia zadań inwestycyjnych lub na własne wkłady do pozyskanych środków zewnętrznych na przeprowadzanie imprez.

ANALIZA     SWOT - GMINNY OSRODEK KULTURYW STARYCH JUCHACH

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1.Kreatywna kadra, zgrany zespół pracowników etatowych

2.Poprawne kontakty z władzami samorządowymi

3.Dobra współpraca z innymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi

4.Otwartość na innowacje (pisanie własnych projektów)

5.Dobra lokalizacja

6. Godziny otwarcia dostosowane do potrzeb użytkowników

7.Stała grupa wsparcia

8. Praca w dni świąteczne w zależności od okoliczności

9. Stała grupa odbiorców w różnej kategorii wiekowej

10 Posiadane zaplecze kuchenne z niewielkim wyposażeniem

11. Własne boisko do siatkówki

12. Wsparcie sponsorów

13. Centrum internetowe

1. Niewystarczająca baza lokalowa

2. Nieestetyczny wygląd budynku - brak remontu od wielu lat

3. Nieszczelne okna zwiększają zużycie opału i powodują absencję chorobową pracowników

4. Bazowanie na stażystach, często z mniejszym zaangażowaniem w pracę od pracowników etatowych

5. Brak perspektyw stałego zatrudnienia na stanowisko instruktora k.o

6. Ponoszenie kosztów na zobowiązania dla stażystów

7. Niski budżet

 

 

SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Rozbudowa i termomodernizacja obiektu GOK-u

2. Utrzymanie stałego etatu osoby sprawdzonej i kompetentnej na stanowisko instruktora k.o

3. Remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego

4. Utworzenie własnej strony internetowej

5. Aplikowanie i pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł

6. Nawiązywanie partnerstw międzynarodowych

7. Założenie stowarzyszenia wspierającego pozyskiwanie środków finansowych na wsparcie zadań

 

1. Duże nakłady na gminne inwestycje spowodują zmniejszanie nakładów na kulturę

2. Brak perspektywy utrzymania stałego etatu instruktora k.o

3. Migracja młodzieży do  miast w celach zarobkowych lub edukacyjnych

4. Brak akceptacji samorządu lokalnego w kierunku rozbudowy obiektu GOK-u

MAPA WIEDZY I KULTURY ORAZ POTRZEB KULTURALNO-EDUKACYJNYCH

Gminny Ośrodek Kultury stawia sobie za cel urozmaicenia oferty kulturalno-edukacyjnej dla różnych grup wiekowych.

Grupy wiekowe , które korzystają z oferty ośrodka i są zaangażowane we współpracę:

- najmłodsza grupa przedszkolna, zerówka, klasy I-III szkoły podstawowej,

- młodzież ze szkoły podstawowej,

- młodzież gimnazjalna

- emeryci

- osoby o zainteresowaniach artystycznych z różnych grup wiekowych,

- stowarzyszenia

- nieformalne grupy inicjatywne.

Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym przyszłych odbiorców kultury jest stała współpraca  z najmłodszymi odbiorcami i przeznaczona dla nich oferta kulturalna. Atutem GOK-u jest oferta dla różnych grup wiekowych, należy jednak urozmaicać ofertę spędzania wolnego czasu dla młodzieży szkolnej i gimnazjalnej. Pozwoli to na utrzymanie tej grupy wiekowej jako stałych odbiorców oferty Ośrodka Kultury.

Nawiązywanie i utrzymywanie partnerstw ze stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi lub związkami emerytów, zaowocuje rozszerzeniem oferty obejmującym sołectwa gminy Stare Juchy, a tym samym świetlice wiejskie.

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYCH JUCHACH W PRZYSZŁOŚCI

 

MISJA:

„GMINNY OŚRODEK KULTURY MIEJSCEM DLA KAŻDEGO”

 

WIZJA

Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach stawia sobie za cel, aby każdy mieszkaniec gminy, potrzebujący samorealizacji mógł znaleźć ofertę dla zaspokojenia swoich potrzeb edukacyjno-kulturalnych. Chce być ośrodkiem skupiającym ludzi z inicjatywą, rozszerzać swoją działalność na ośrodki wiejskie, nawiązywać kontakty z instytucjami kultury z zewnątrz, aby poprzez wyjazdowe warsztaty wzbogacać działania ośrodka oraz korzystać z doświadczeń innych.

 

W chwili obecnej GOK dysponuje zaniedbanym obiektem, o powierzchni użytkowej około 600 m2, z czego 90 m2 zajmuje biblioteka, 120 m2 zajmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Reszta pomieszczeń nie spełnia do końca swoich funkcji, niektóre pierwotnie spełniały role zakamarków lub łazienek.

 

CELE STRATEGICZNE

1.                  Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla różnych grup wiekowych

2.                  Promocja działań, wydawanie gazety lokalnej, promocja lokalnych twórców: poetów, malarzy

3.                  Nawiązywanie partnerstw z innymi instytucjami kultury również zagranicznymi, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, osobami o różnych zainteresowaniach, szkołami wyższymi

4.                  Posiadanie infrastruktury zgodnej ze współczesnymi  standardami

5.                  Posiadanie wyposażenia gastronomicznego oraz sprzętu rekreacyjnego

 

CEL STRATEGICZNY I

Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla różnych grup wiekowych

 

Cele operacyjne

Przeprowadzenie rozbudowy i termomodernizacji ośrodka kultury w Starych Juchach.

 

Zważywszy, iż to działanie  pozwoli osiągnąć cel strategiczny I, należy podjąć właściwe kroki zmierzające do osiągnięcia tego celu operacyjnego. Podstawą będzie sporządzenie projektu i kosztorysu zadania, oraz dokonanie odpowiednich zgłoszeń i pozwoleń na rozbudowę do adekwatnych wydziałów budownictwa. Czynności te umożliwią aplikowanie o środki zewnętrzne.

Możliwe jest rozłożenie tego zadania na dwa etapy: wykonanie niezbędnej dokumentacji i kalkulacji oraz wykonanie samej termomodernizacji wraz z pracami wykonywanymi wewnątrz budynku. Kolejnym krokiem byłaby dobudowa skrzydła budynku. Jest to uzależnione od kondycji finansowej placówki samorządowej oraz wyboru grantodawcy, a także od decyzji Rady Gminy i władz samorządowych. Takie działanie pozwoli zwiększyć ofertę kulturalno-edukacyjną, gdyż zapewnione zostaną warunki lokalowe. Koszt takiej inwestycji oscylowałby w granicach 750 000,00 zł.

 

CEL STRATEGICZNY II

Promocja  działań, wydawanie gazety lokalnej, promocja lokalnych twórców: poetów, malarzy

 

Cele operacyjne

Promocja Gminnego Ośrodka Kultury głównie poprzez utworzenie własnej strony internetowej, obrazującej przejrzyście działania Ośrodka, dokonania, ofertę animacyjno-kulturalną, a takża promocja poprzez organizację imprez plenerowych, współpracę z innymi instytucjami kultury i dobre kontakty z prasą.

 

CEL STRATEGICZNY III

Nawiązywanie partnerstw z innymi instytucjami kultury również zagranicznymi, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi, osobami o różnych zainteresowaniach, szkołami wyższymi

 

Cele operacyjne

Instytucje, z którymi podejmowane były dotychczas działania w partnerstwie:

·        Przedszkole samorządowe w Starych Juchach

·        Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach

·        Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stare Juchy

·        Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawady Ełckie „Mukszty”

·        OSP Stare Juchy

·        Mazurskie Towarzystwo Lotnicze

·        Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne „Sobótka”

·        Nieformalna Grupa Kobiet Aktywnych ze Szczecinowa

·        Nieformalna Grupa „Młodzi Aktywni” ze Skomacka Wielkiego

·        Nieformalna Grupa” Chilliderki” ze Starych Juch

·        Ełckie Centrum Kultury

·        GOK w Prostkach

·        GOK w Kruklankach

·        GOK w Wydminach

·        Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

·        Związek Emerytów i Rencistów z Giżycka

·        WSG Bydgoszcz - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku.

 

Planowane jest nawiązanie współpracy z ośrodkami kultury z przygranicznych terenów oraz w Bułgarii. Pozwoli to na wymianę kulturalną, a tym samym wzbogacenie własnych działań.

Współpraca ze środowiskami artystycznymi, twórcami ludowymi jest jedną z możliwości rozwoju twórczego szczególnie uzdolnionych mieszkańców gminy.

 

CEL STRATEGICZNY IV

Posiadanie infrastruktury zgodnej ze współczesnymi  standardami

 

Cele operacyjne

Nie tylko remont i termomodernizacja obiektu, ale również jego przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pozwoli przynajmniej częściowo korzystać z oferty GOK-u osobom nie mogącym pokonać barier architektonicznych.

 

CEL STRATEGICZNY V

Posiadanie wyposażenia gastronomicznego oraz sprzętu rekreacyjnego

 

Cele operacyjne

Wspomniane w diagnozie planu rozwoju GOK-u wyposażenie i remont pomieszczenia kuchennego jest istotnym elementem odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców Gminy Stare Juchy w zakresie zainteresowań kulinarnych, a tym samym powiększa ofertę Ośrodka. Od wielu lat obserwuje się udział mieszkańców Gminy w różnych konkursach kulinarnych, z których najpopularniejszym jest: „Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach Europy”, ponadto udział w konkursach kulinarnych powiatowych i na różnych festynach. Jest to również możliwość zarobkowania poprzez wynajem sali i wyposażonego w niezbędne sprzęty pomieszczenia kuchennego na różne uroczystości.

 

PLAN OPERACYJNY DO KOŃCA 2015 ROKU

 

L.p.

Działanie

Termin

1.

Przygotowanie dokumentacji na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury

 

2011-2012

2.

Złożenie aplikacji o uzyskanie pomocy finansowej na wykonanie tego zadania do programów regionalnych lub mkidn

 

2011-2012

3.

Przygotowanie wniosku do LGD na ” Małe projekty” na remont świetlicy w miejscowości Gorłówko, remont dachu w świetlicy w Starym Krzywym

 

2010-2014

4.

Przygotowanie wniosku do LGD na wyposażenie pomieszczenia kuchennego

 

2015

5.

Przejęcie od Gminy prowadzenia gminnego centrum informacji, w zakresie punktu IT oraz promocji oferty turystycznej

 

2012-1013

6.

Pozyskiwanie sponsorów i opracowanie wniosków na pomoc finansową w organizacji imprez cyklicznych: Piknik Jaćwieski, Olimpiadę Wiejską

 

2010-2014

7.

Zwiększenie oferty GOK poprzez propozycję organizacji zajęć skierowanych do młodzieży zgodnie z jej oczekiwaniami: multimedia, grafika komputerowa

 

2012-1014

8.

Wydawanie comiesięcznego informatora gminnego „Wieści Gminne”

 

2012

9.

Szkolenie animatorów wiejskich, którzy będą społecznymi organizatorami życia w świetlicach wiejskich

 

2013-2015

10.

Zgłoszenie GOK do sieci „Dom Kultury PLUS”

 

2013

11.

Organizacja szkoleń komputerowych dla seniorów

 

2013-2014

12.

Prowadzenie „kawiarenki obywatelskiej” w bibliotece

2012