Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Nieruchomości

Ludzie i wydarzenia

18cze2021

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu mieszkalnego

Znak: RGN.6840.1.2021

Stare Juchy, dn. 16.06.2021r.

 

Wójt Gminy Stare Juchy

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4, stanowiącego własność Gminy Stare Juchy, położonego w budynku nr 36 w Skomacku Wielkim wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 694/1200 części stanowiącej prawo własności działki nr 215/2 o pow. 0,0600 ha objętej KW OL1E/00022743/3 oraz częściach wspólnych budynku i urządzeń w tym udziale.

Powyższa nieruchomość lokalowa o funkcji niemieszkalnej o łącznej pow. użytkowej 130,06 m 2 - składa się z dwóch pomieszczeń o pow. 97,77 m2 i o pow. 32,29 m2  . Nieruchomość lokalowa planowana do wyodrębnienia w ww. zakresie.

               Lokal usytuowany na parterze w części północno-wschodniej budynku. Wejście do lokalu realizowane jest z odrębnego wejścia od strony północnej. Lokal dwustronny z oknami skierowanymi na stronę północną i wschodnią. Lokal po byłej świetlicy wiejskiej. Lokal posiada liczne uszkodzenia tynków ściennych i sufitowych, zawilgocenia murów i zacieki wodne, odsłonięte skorodowane elementy zbrojenia stropodachu i podciągów – związane głównie z nieszczelnością dachu. Lokal nie jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną.  Lokal wymaga generalnego remontu.

               Kształt przedmiotowej działki gruntu nieregularny, rzeźba terenu zróżnicowana.  Na terenie działki wg. ewidencji gruntów i budynków znajduje się budynek mieszkalny i niemieszkalny – powiązane gospodarczo, opisane niżej jako jeden budynek. W ww. ewidencji działka nr 215/2 figuruje jako Br-PsIV grunty rolne zabudowane.

Budynek nr 36, parterowy, w części podpiwniczony.  W budynku znajdują się łącznie 4 lokale (z czego 3 są wyodrębnione). Instalacje podstawowe: elektroenergetyczna, w części lokali wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, grzewcza. Na budynku widoczne uszkodzenia elewacji, erozje murów, nieszczelności krycia dachu, inne. Fundamenty kamienne, ściany nadzienia ogólnie murowane z cegły: dach budynku żelbetowy płaski kryty papą, orynnowania, kominy murowane.

           Teren, na którym znajduje się zbywana nieruchomość tj. działka nr 215/2 położona w obrębie miejscowości Skomack Wielki, gm. Stare Juchy nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.  Na działkę nr 215/2 w dniu 05.12.2006r. została wydana decyzja znak: BUD7331/43/06 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15 kV, napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4 KV z oświetleniem drogowym, elektroenergetycznej linii kablowej nn-04 KV ze złączami kablowymi, słupowej stacji transformatorowej.

Cena wywoławcza wynosi 18.000,00 zł

Wadium 1.800,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2021 r. o godz. 10:00  

w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 26.07.2021r. w podanej wyżej wysokości na poniższe konto Gminy. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyżej określonym terminie i wysokości na konto Gminy:  Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002 B.S Ełk Odział Stare Juchy. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.

             W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto, nie zaś data dokonania transakcji (w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26.07.2021r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony).  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Stare Juchy.

           Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi, jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

            Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

           Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

            W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG.

            Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278). Cudzoziemiec przystępujący do przetargu powinien posiadać ważne przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane dalej „promesą”. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, sporządzenie umowy przenoszącej własność na jego rzecz nie będzie możliwe bez posiadania przez niego zezwolenia, o którym mowa wyżej. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku przez cudzoziemca, który przetarg wygrał – jego wadium przepada na rzecz Gminy Stare Juchy.

           Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) upłynął w dniu 05.04.2021r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku Vat na podstawie art.43 ust. 1 pkt 10) ustawy o podatku od towarów i usług.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym stanem i zagospodarowaniem nieruchomości.   Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 Działka jest wolna od obciążeń praw do nieruchomości na rzecz osób trzecich prawami rzeczowymi i zobowiązaniami. W dziale III w łamie 3 KW OL1/E00022743/3 wpisano: wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności. 

Przez teren działki biegnie linia energetyczna ze słupem w granicy działki. 

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej oraz sądowe, których wysokość określi notariusz.

Ustalona w przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie przed dniem zawarcia umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy Stare Juchy.

               Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Juchy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Juchy www.stare-juchy.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://stare-juchy.bipgminy.pl/public/. Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia.

Mając na uwadze obowiązujący stan epidemii w Polsce, wymogi i obostrzenia sanitarne wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny oraz konieczność należytego zabezpieczenia ochrony zdrowia i życia, tak klientów korzystających z usług realizowanych przez Urząd Gminy Stare Juchy w tym pracowników obsługujących realizację tych usług - uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki). Uczestnik wchodzący do budynku musi zdezynfekować dłonie przy użyciu odpowiedniego urządzenia zamontowanego przy wejściu w budynku.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy tel. (087) 619 90 53 wew. 36 – w godzinach pracy urzędu. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć w terminie uzgodnionym z tut. Urzędem.  

Wójt Gminy Stare Juchy

 /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

 

 

                                                                                         Załącznik

do ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z dn. 16.06.2021r.

RGN.6840.1.2021

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zebranych w związku z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego jest Wójt Gminy-Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48 87 619 90 53, e-mail: ug@stare-juchy.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@stare-juchy.pl lub Urząd Gminy Stare-Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy.

ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA

1. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu ustnego oraz zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą.
2. Zadanie realizowane jest w szczególności na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości w związku z art. 6 ust. 1 RODO.
3. Podanie danych osobowych uczestnika przetargu jest obowiązkowe w zakresie:

a) imienia i nazwiska,
b) numeru PESEL,
c) adresu zamieszkania,
d) adresu do doręczeń (w tym adresu elektronicznego).

Niepodanie powyższych danych uniemożliwi udział w przetargu lub zawarcie umowy sprzedaży.

4. Podanie danych osobowych uczestnika przetargu wyłącznie w celu ułatwienia kontaktu pracownika Urzędu jest dobrowolne w zakresie:

a) numeru telefonu,
b) adresu email.

Podając powyższe dane uczestnik postępowania wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach kontaktowych w związku z prowadzonym postępowaniem. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem jakiego dokonał Administrator przed jej wycofaniem. Niepodanie powyższych danych nie będzie miało wpływu na postępowanie.

CZAS PRZECHOWYWANIA

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia przetargu ustnego oraz zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą, z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.

ODBIORCY DANYCH

Dane będą ujawniane lub udostępnianie: operatorowi pocztowemu w celu zapewnienia korespondencji,

dostawcom systemów informatycznych w zakresie utrzymania prawidłowej pracy systemów, a także notariuszowi przygotowującemu umowę, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (w zakresie imion rodziców, numeru, rodzaju i daty ważności dowodu tożsamości, numeru PESEL).

PRAWA UCZESTNIKÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem na adres podany powyżej.

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

                                                                                                                                                   

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
e-Urząd Gminy Stare Juchy