Nieruchomości

Ludzie i wydarzenia

6lip2022

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

 

Stare Juchy, 06.07.2022 r.

RGN.6840.3.2022

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Stare Juchy, gmina Stare Juchy. Teren na którym znajdują się zbywane grunty jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr III.12.2014 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Juchy, gmina Stare Juchy, zwanego „Stare Juchy – 6” . Zgodnie z ww. planem działki oznaczone nr: 512/2, 512/1 (stanowiące własność Gminy Stare Juchy) położone są na terenie oznaczonym symbolem 5MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast działka nr 512/8 (stanowiąca współwłasność) oznaczona jest w całości symbolem 2KDW – tereny dróg wewnętrznych.

 

1. Dz. nr 512/1 o pow. 0,1711 ha KW OL1E/00012294/7 plus udział 1711/7268 w działce nr 512/8 o pow. 0,0757 ha KW OL1E/00075954/1; oznaczenie/powierzchnia użytku: Dz. nr 512/1: RIVb-0,1711 ha Dz. nr 512/8: RIVb-0,0511 ha RVI-0,0246 ha; cena wyłowawcza netto: 51 000,00 zł – wadium: 5 100,00 zł

2. Dz. nr 512/2 o pow. 0,0897 ha KW OL1E/00012294/7 plus udział 897/7268 w działce nr 512/8 o pow. 0,0757 ha KW OL1E/00075954/1; oznaczenie/powierzchnia użytku: Dz. nr 512/2: RIVb-0,0494 ha RVI-0,0403 ha Dz. nr 512/8: RIVb-0,0511 ha RVI-0,0246 ha; cena wyłowawcza netto: 34 000,00 zł – wadium: 3 400,00 zł

 

Działki mienia komunalnego niezabudowane położone w obrębie miejscowości Stare Juchy, gmina Stare Juchy. Teren nieuzbrojony. Dostęp do podstawowych sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, teleinformatycznej (ograniczony, po niezbędnej rozbudowie).  Działki zlokalizowane na zapleczu skupionej zabudowy wsi, wśród działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Działki nr: 512/1, 512/2 porośnięte roślinnością polną, krzewami i młodymi drzewami.

 

Ww. działki budowlane posiadają dostęp do dróg własności Gminy Stare Juchy oznaczonych nr 512/9 i 526 poprzez ww. działkę nr 512/8 przeznaczoną pod drogę wewnętrzną – przeznaczona do sprzedaży w udziałach.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2022 r. o godz. 11:00  w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 22.08.2022r. w podanej wyżej wysokości na poniższe konto Gminy. 

 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyżej określonym terminie i wysokości na konto Gminy: Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002 B.S Ełk Odział Stare Juchy. Dowód wniesienia wadium powinien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość (nr działki, obręb), której wpłata dotyczy. W sytuacji zamiaru uczestnictwa w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość należy wpłacić wadium do każdej wskazanej działki, którą uczestnik zamierza nabyć.

 

W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto, nie zaś data dokonania transakcji (w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22.08.2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony).  Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Stare Juchy.

 

Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278). Cudzoziemiec przystępujący do przetargu powinien posiadać ważne przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane dalej „promesą”.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, sporządzenie umowy przenoszącej własność na jego rzecz nie będzie możliwe bez posiadania przez niego zezwolenia o którym mowa wyżej. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku przez cudzoziemca, który przetarg wygrał – jego wadium przepada na rzecz Gminy Stare Juchy.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) upłynął w dniu 14.03.2022r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.

 

Powyższe działki nie zostały  zbyte w przetargu zorganizowanym na dzień 20.05.2022r.

 

Do wylicytowanej ceny sprzedaży działek zostanie doliczony podatek  23% VAT.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym stanem i zagospodarowaniem nieruchomości.   Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej oraz sądowe, których wysokość określi notariusz.

 

Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich.

 

Ustalona w przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie przed dniem zawarcia umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy Stare Juchy.

       

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Juchy, na tablicy ogłoszeń sołectwa Stare Juchy oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Juchy www.stare-juchy.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://stare-juchy.bipgminy.pl/public/. Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy  tel. (087) 619 90 53 wew. 36.

 

Wójt Gminy Stare Juchy

/-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

 

 

 

 

 Załącznik do ogłoszenia o II przetargu

 ustnym nieograniczonym

 na sprzedaż nieruchomości z dn. 06.07.2022r.

 RGN.6840.3.2022

 

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zebranych w związku z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego jest Wójt Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48 87 619 90 53, e-mail: ug@stare-juchy.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@stare-juchy.pl lub Urząd Gminy Stare-Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy.

 

ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu ustnego oraz zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą.
Zadanie realizowane jest w szczególności na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości w związku z art. 6 ust. 1 RODO.
Podanie danych osobowych uczestnika przetargu jest obowiązkowe w zakresie:

imienia i nazwiska,
numeru PESEL,
adresu zamieszkania,
adresu do doręczeń (w tym adresu elektronicznego).

Niepodanie powyższych danych uniemożliwi udział w przetargu lub zawarcie umowy sprzedaży.

Podanie danych osobowych uczestnika przetargu wyłącznie w celu ułatwienia kontaktu pracownika Urzędu jest dobrowolne w zakresie:

numeru telefonu,
adresu e-mail.

Podając powyższe dane uczestnik postępowania wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach kontaktowych w związku z prowadzonym postępowaniem. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem jakiego dokonał Administrator przed jej wycofaniem. Niepodanie powyższych danych nie będzie miało wpływu na postępowanie.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia przetargu ustnego oraz zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą, z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane będą ujawniane lub udostępnianie: operatorowi pocztowemu w celu zapewnienia korespondencji, dostawcom systemów informatycznych w zakresie utrzymania prawidłowej pracy systemów, a także notariuszowi przygotowującemu umowę, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (w zakresie imion rodziców, numeru, rodzaju i daty ważności dowodu tożsamości, numeru PESEL).

 

PRAWA UCZESTNIKÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W celu realizacji praw należy skontaktować się z Administratorem na adres podany powyżej.

Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy