Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Nieruchomości

Ludzie i wydarzenia

29sty2021

Wójt Gminy Stare Juchy ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

 

Stare Juchy, 26.01.2021r.

                                                          

RGN.6840.1.2020

Wójt Gminy Stare Juchy

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Stare Juchy, Gmina Stare Juchy. Teren na którym znajdują się zbywane grunty jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr III.12.2014 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Juchy, gmina Stare Juchy, zwanego „Stare Juchy – 6”. Zgodnie z ww. planem działka oznaczona nr 509/12 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 4MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast działka nr 509/8 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1KDW – tereny dróg wewnętrznych.

Teren nieuzbrojony. Działki sąsiednie uzbrojone są w instalację energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną sanitarną, telefoniczną. W wypisie z rejestru gruntów działki figurują jako  „RV” grunty orne.

1.Nr działki: 509/12 o pow. 0,0935 ha KW OL1/00011429 plus udział  935/6632 w działce nr 509/8 o pow. 0,08539 ha, KW OL1E/00070114/6

2. Cena wywoławcza netto: 28 500,00 zł

3. Kwota wadium: 2 900,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2021 r. o godz. 10:00

w Urzędzie Gminy Stare Juchy pokój nr 4

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 08.03.2021r. w podanej wyżej wysokości na poniższe konto Gminy. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyżej określonym terminie i wysokości na konto Gminy:  Nr 22 93310004 0010 0100 0260 0002  B.S Ełk Odział Stare Juchy.

Dowód wniesienia wadium  winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy. W przypadku wpłaty wadium decyduje data wpływu środków pieniężnych na w/w konto, nie zaś data dokonania transakcji (w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 08.03.2021r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy). 

Wadium winno być wniesione w pieniądzu polskim. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Nie podlega ono zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia do Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym dniu i godzinie. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem pisemnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278). Cudzoziemiec przystępujący do przetargu powinien posiadać ważne przyrzeczenie wydania zezwolenia, zwane dalej „promesą”. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, sporządzenie umowy przenoszącej własność na jego rzecz nie będzie możliwe bez posiadania przez niego zezwolenia o którym mowa wyżej. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku przez cudzoziemca, który przetarg wygrał – jego wadium przepada na rzecz Gminy Stare Juchy.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) upłynął w dniu 22.06.2020r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek  23% VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ewentualne wznowienie znaków granicznych nastąpić może na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym stanem i zagospodarowaniem nieruchomości.   Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przy granicy działki nr 509/12 – w południowej część działki biegnie napowietrzna linia energetyczna.

Nabywca pokrywa koszty: zawarcia umowy notarialnej oraz sądowe, których wysokość określi notariusz.

Powyższa nieruchomość nie została sprzedana w przetargu zorganizowanym na dzień: 07.08.2020r., 23.10.2020r.

Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich prawami rzeczowymi i zobowiązaniami - brak wpisów w dziale III i IV KW OL1E/00011429/6 i KW OL1E/00070114/6 dotyczących obciążeń.

Ustalona w przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie przed dniem zawarcia umowy sprzedaży z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy Stare Juchy.

            Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia z ważnych powodów.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Juchy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Juchy www.stare-juchy.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – http://bip.stare-juchy.pl/. Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy  tel. (087) 619 90 53 wew. 26.

 

                           Wójt Gminy Stare Juchy

                        /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

 

 

 

Ząłcznik

do ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

z dn. 26.01.2020r.

RGN.6840.1.2020

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” informuję, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zebranych w związku z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego jest Wójt Gminy-Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. +48 87 619 90 53, e-mail: ug@stare-juchy.pl
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@stare-juchy.pl lub Urząd Gminy Stare-Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy.
3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu ustnego oraz zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą. Zadanie realizowane jest w szczególności na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu albo nazwie lub firmie oraz siedzibie (jeżeli stanowią dane osobowe) uczestnika przetargu jest wymogiem prawnym, a ich niepodanie uniemożliwi udział w przetargu lub zawarcie umowy sprzedaży.
4. Realizując zadania związane z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit c RODO.
5. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody udzielonej przez Pana/Panią, Administrator dokonuje przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W tym wypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem jakiego dokonał Administrator przed jej wycofaniem.
6. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi archiwizacji prowadzonej przez Administratora dokumentacji.
7. Dane będą ujawniane lub udostępnianie osobom upoważnionym działającym w imieniu i na rzecz Administratora (np. pracownikom realizującym zadanie), operatorom pocztowym w celu zapewnienia korespondencji, a także notariuszowi przygotowującemu umowę jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
9. Wymienione w pkt. 8, 9 i 10 prawa mogą podlegać ograniczeniom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
10. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

                         Wójt Gminy Stare Juchy

                      /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

 

 

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
e-Urząd Gminy Stare Juchy