Nieruchomości

Ludzie i wydarzenia

9mar2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STARE JUCHY, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA OKRES DO 3 LAT

Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem na okres do 3 lat –
cz. dz. nr 335 i cz. dz. nr 334, położonej w obrębie Stare Juchy 

1. Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: ełcki

Gmina: Stare Juchy

Położenie: obręb Stare Juchy,
cz. dz. nr 334, cz. dz. nr 335

Powierzchnia wykazana do najmu – cz. dz. nr 334-0,0003 ha,
cz. dz. nr 335-0,0005 ha

Księga wieczysta nr OL1E/00012294/7

 

2. Opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

 

Grunt o pow. 0,0003 ha (rodzaj użytku i ich klasy – Ba) wydzielony z dz. nr 334,

grunt o pow. 0,0005 ha (rodzaj użytku i ich klasy – RVI) wydzielony z dz. nr 335,

obręb Stare Juchy, gm. Stare Juchy.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Grunty przeznaczone w najem w celu zajęcia z przeznaczeniem pod lokalizację urządzenia tymczasowego przyłącza energetycznego o następujących parametrach:
kabel energetyczny YAKY 4x50 160 mb*0,05 mb = 8 m2

Działka nie jest objęta MPZP.

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości

Najem grunty na okres do 3 lat.

 

5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Opłata roczna – 1.200,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT

 

6. Termin wnoszenia opłat

Opłata roczna - czynsz płatny raz w roku w terminie wskazanym w umowie.

 

7. Zasady aktualizacji opłat:

Opłata może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu ustalonych przez Wynajmującego.

 

8. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem na czas określony

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy w terminie od 09.03.2023 r. do 30.03.2023 r.

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stare Juchy,

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Juchy:

 https://stare-juchy.bipgminy.pl/public/ oraz https://www.stare-juchy.pl/

 

                                                                                                           Wójt Gminy Stare Juchy

                                                                                                        /-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Pliki do pobrania
WYKAZ 17.pdf