Projekty UE

Zwiększenie dostępu do usług społecznych

7kwi2021

Gmina Stare Juchy realizuje projekt pt Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Stare Juchy

Gmina Stare Juchy realizuje projekt pt. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Stare Juchy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne,

Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,

Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 136 osób niesamodzielnych poprzez utworzenie 130 miejsc świadczenia usług społecznych w Klubie Seniora w Starych Juchach oraz zapewnienie bieżącej działalności Klubu Seniora, a także zatrudnienie opiekuna osoby niesamodzielnej jako formy usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 6 osób niesamodzielnych, a także wsparcie 4 opiekunów faktycznych oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego w okresie od 1.06.2019 r. do 31.05.2021 r.

Efekty projektu:

1. Działający Klub Seniora dla 130 osób;
2. Opiekun osoby niesamodzielnej świadczący usługi społeczne w miejscu zamieszkania dla 6 osób niesamodzielnych;

3. Funkcjonująca wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego;
4. Wsparcie w postaci spotkań ze specjalistami, rehabilitantem, wyjazdy osób niesamodzielnych.

Całkowita wartość projektu : 974.989,17 zł.

Dofinansowanie na realizację projektu: 892.189,17 zł, z czego 828.740,79zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej, natomiast 63.448,38 zł to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Pozostałe środki w wysokości 82.800 zł to wkład własny.

 

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Europejskie Fundusze Strukturalne