Projekty UE

RPO Warmia i Mazury

4paz2011

UMOWA Z WYKONAWCĄ MASTERPLANU PODPISANA

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Stare Juchy”. Będzie to firma Przem-Gri z Olsztyna

 

Inwestycję w ramach projektu podzielono na trzy zadania, zwane etapami. Obejmą one rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Starych Juchach,  modernizację stacji uzdatniania wody w Starych Juchach, budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla miejscowości Jeziorowskie.
Inwestycja będzie ona finansowana w ok. 80% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Priorytet Nr 6 Środowisko przyrodnicze. Działanie 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska.  Poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa.
Remont oczyszczalni jest niezbędny ze względu na techniczne zużycie istniejącej. Jest ona bardzo słabo zautomatyzowana. O ewentualnych awariach na przepompowniach dowiadujemy się od mieszkańców, gdyż większość nich umieszczona jest w obszarach niezamieszkałych i trudnodostępnych. Zdarza się, że o awarii informacja docierał dopiero po kilkunastu godzinach. Ponadto w naszej miejscowości występują bardzo duże wahania ilości zrzucanych ścieków. Zimą bywa, że ich ilość jest dwukrotnie mniejsza niż latem. Jest to spowodowane napływem turystów, zarówno do ośrodków wypoczynkowych, jak i letników, rodzin do osób prywatnych. Projekt przewiduje budowę dwóch „nitek”. Przy mniejszej ilości ścieków możliwe będzie, że wykorzystywać będziemy jedną linię. Powinno to dać spore oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. W przypadku nadmiernego zrzutu ścieków przewidujemy budowę zbiornika nadmiarowego. Ciekawe będzie rozwiązanie dostawy ścieków dowożonych. Kierowca z firmy asenizacyjnej podjedzie do specjalnego budynku i uruchomi odbiór ścieków przy pomocy karty magnetycznej. Całość prac oczyszczalni będzie przedstawiona przy pomocy danych elektronicznych. Pozwoli to przewidywać ewentualne awarie pomp, niedrożność linii przesyłowych, stan pracy wszelkich elementów. Bardzo ważną zmianą będzie prasowanie osadu. To ułatwi zagospodarowanie osadów i zautomatyzowanie procesu.
W Starych Juchach funkcjonuje kilkudziesięcioletnia stacja uzdatniania wody. Wymaga ona ciągłego dozoru i jest awaryjna. Nowa stacja będzie w pełni zautomatyzowana, gdyż płukanie będzie odbywać się w zaprogramowany sposób. Ciekawe jest to iż powstanie zbiornik wody zapasowej, który będzie pełnić funkcję podobną jak niegdyś wieża ciśnień, Dzięki wysokiemu zbiornikowi ciśnienie będzie w sieci wyrównane i nie będzie wymagać ciągłej pracy pomp, które dziś zapewniają ciśnienie. To również powinno zapewnić oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
Ostatnie z zadań, etapów, to budowa kanalizacji i wodociągu do miejscowości Jeziorowskie. Będzie to kolejna miejscowość do której dostarczymy wodę bieżącą i kolejna po LKiskach, z której odbierzemy ścieki. Za względu na ukształtowanie terenu i odległość od Starych Juch w większości będzie to sieć ciśnieniowa i trzeba będzie pobudować kilka przepompowni ścieków.
W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę – będzie to firma Przem-Gri z Olsztyna. Umowę podpisano w gabinecie Pani Wójt Ewy Jurkowskiej-Kawałko w dniu 3 października 2011r. Wykonawcę reprezentowali Prezesi firmy Panowie Andrzej Chomański i Jerzy Ścibek.
Korzystając z okazji Wykonawca odebrał dokumentację budowlaną i inne niezbędne dokumenty.
Wójt Ewa Jurkowska-Kawałko wyraziła przekonanie, iż współpraca będzie przebiegać właściwie, a wykonawca dołoży starań do zakończenia inwestycji w terminie i z należytą starannością.
 
 
Europejskie Fundusze Strukturalne