Projekty UE

RPO Warmia i Mazury

15paz2012

WIDOK Z GÓRY NA MAZURY

Gmina Stare Juchy wzbogaciła się o atrakcje turystyczne: wieżę widokową i plażę nad jeziorem Hendzelewo.

Mieszkańcy naszej gminy są przekonani, że jej atrakcyjność krajobrazowa: jeziora, rzeki i lasy w pagórkowatym terenie, mogą być motorem rozwoju i szansą lepszego życia mieszkańców. Turyści jednak po chwilowym zauroczeniu, pytają się o atrakcje. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom należy zbudować infrastukturę turystyczną. Taką szansę przygotowany w poprzednich latach projekt pod nazwą: "Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Gmina Stare Juchy złożyła projekt pn. “Budowa trasy turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stare Juchy” do Regionalnego Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej 2.: Turystyka, Działanie 2.1.: Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.4.: Publiczna infrastruktura turystyczna i około turystyczna w pierwszym konkursie jaki został ogłoszony przez Zarząd Województwa. Już samo złożenie projektu było niepowtarzalnym przeżyciem, gdyż konkurs został ogłoszony jako konkurs otwarty i już po 1,5 godzinie zakończono przyjmowanie wniosków. Więcej: http://www.stare-juchy.pl/aktualnosci/?v=16&i=224 .

23 marca 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Gminą Stare Juchy na dofinansowanie projektu. Okazało się, że projekt zdobył najwyższą ilość punktów wśród projektów innych gmin. W trakcie oceny merytorycznej okazało się, że część środków została uznana za niekwalifikowalne, to znaczy, że zadanie to musiało być wykonane z własnych środków. Takim kosztem stały się wszelkie przyłącza wodne i elektryczne oraz budowa drogi dojazdowej do plaży, czyli przedłużenie ulicy Sportowej. Ostatecznie kwota dofinansowania wyniosła 1.064.371,99 zł, a całkowity koszt inwestycji to blisko 1,7 mln złotych. Więcej: http://www.stare-juchy.pl/aktualnosci/?v=16&i=474 .

Niebawem, bo 27 maja 2009r. podpisano umowę z wykonawcą, którym okazało się konsorcjum dwóch ełckich firm: PRiBO EPB i EŁMEX. Wykonawa wyłoniony w drodze przetargu zobowiązał się do wykonania inwestycji do końca września 2009 roku i wywiązał się z tego zobowiązania. Więcej: http://www.stare-juchy.pl/aktualnosci/?v=16&i=578 .

Uroczyste przekazanie do użytkowania zaplanowano na dzień 13 października 2009 roku, od tego dnia mieszkańcy i turyści będą mogli korzytać z nowych urządzeń bez ograniczeń. Planuje się, że ze względów bezpieczeństwa wejście do wieży w porzez zimowej będzie ograniczone.

Podstawowe informacje o inwestycji:

Zakres prac:
Wieża widokowa
wybudowano wieżę widokową o konstrukcji stalowo - drewnianej w najwyższym punkcie trasy na działce leśnej nr 612. Wieża o wysokości 20m ponad poziom aktualnego terenu, z dwoma tarasami widokowymi, zadaszona dachem drewnianym czterospadowym. Wokół wieży wykonano schody dojść i murki oporowe żelbetowo - kamienne.
Parkingi
wybudowano dwa parkingi: przy ulicy Mazurskiej i Sportowej. Parking przy ulicy Mazurskiej przewidziano na 5 samochodów osobowych + 1 autobus. Parking przy ulicy Sportowej przewidziano na 5 samochodów osobowych.
Ciągi piesze i pieszo - rowerowe
wykonany jest fragment ciągu wzdłuż jeziora Hendzelewo (w pobliżu plaży) oraz jako dojście do wieży widokowej. W ciągu dojścia do wieży wybudowano kładkę dla pieszych o długości 18m i szerokości pokładu 2,5m zlokalizowaną nad wąwozem. Przy ciągach wykonano wnęki z ławeczkami i koszami na śmieci.
Plaża i pomosty
nad jeziorem Hendzelewo urządzono plażę gminną w miejscu zwyczajowo użytkowanym dotychczas jako plaża poprzez dowiezienie i rozplantowanie nad brzegiem jeziora piasku na powierzchni ok. 200m2. W miejscu istniejących pomostów drewnianych przeznaczonych do rozbiórki wykonano pomost pływający kąpielowy w kształcie litery “U” i wymiarach zewnętrznych ok. 30mx24m. Łączna długość pomostu 72 m.
Modernizacja ulicy
przeprowadzono modernizację fragmentu ulicy Sportowej przez wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK.

Europejskie Fundusze Strukturalne