Projekty UE

RPO Warmia i Mazury

28paz2012

ZAKRES INWESTYCJI "MASTERPLAN"

Zrealizowana inwestycja pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców na dziesiątki lat do przodu, zarówno w dostawie wody, jak i w oczyszczaniu ścieków.

 

Projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Stare Juchy”
Przedmiotem projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich – Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Stare Juchy” jest poprawa i zapobieganie degradacji środowiska oraz poprawa standardów życia mieszkańców poprzez budowę, 
rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w gminie Stare Juchy.
Inwestycja podzielona jest na trzy etapy:
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Juchach, 
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Juchach, 
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla miejscowości Jeziorowskie
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Juchach.
Przedmiotem inwestycji była przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Juchy zlokalizowanej na działce nr 29/5 w obrębie Stare Juchy. Projektowana oczyszczalnia ścieków docelowo obsługiwać będzie ok. 3035 RLM.
Oczyszczalnia ścieków położona jest na peryferiach miejscowości Stare Juchy poza obszarem zurbanizowanym.
Dla celów technologicznych przewidziano adaptację i przebudowę następujących obiektów:
istniejącej pompowni lokalnej – na studnię rozprężną;
istniejącego reaktora – na zbiornik retencyjny wód deszczowych;
istniejącego zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych
– na zbiornik osadu nadmiernego.
Zaplanowano rozbiórkę piaskownika, tacy ze zbiornikiem uśredniającym i drogi dojazdowej z placami manewrowymi.
W ramach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni zaplanowano wykonanie:
studni rozprężnej – przebudowa istniejącej pompowni lokalnej;
pompowni ścieków surowych;
pompowni ścieków deszczowych;
zbiornika uśredniającego osadów dowożonych;
zbiornika wód opadowych – adaptacja i przebudowa istniejącego reaktora oraz istniejącego kontenera technicznego;
zbiornika osadu nadmiernego – adaptacja i przebudowa istniejącego zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych;
reaktora biologicznego – I ciąg technologiczny;
reaktora biologicznego – II ciąg technologiczny;
budynku stacji dmuchaw,
punktu zlewnego – stacji FEK-PAK;
tacy najazdowej;
placu na agregat prądotwórczy;
montażu agregatu prądotwórczego;
przyłącza elektroenergetycznego od ZK przy istniejącym budynku technicznym do rozdzielni i przyłączy do obiektów technologicznych oraz sieci oświetleniowej;
przyłączy wodociągowych do istniejącego budynku technicznego i stacji dmuchaw z hydrantem ppoż.;
odprowadzenie ścieków oczyszczonych poprzez studnię pomiarową SP i istniejący wylot brzegowy do rzeki Stara Młyńska Struga w km 1+030;
przebudowy drogi dojazdowej na ternie działki z placami manewrowymi i miejscami parkingowymi;
przebudowy ogrodzenia działki oczyszczalni w rejonie rezerwy terenu – placu składowego osadu odwodnionego;
zieleni izolacyjnej.
Stacja Uzdatniania Wody w Starych Juchach Przedmiotem projektu była przebudowa istniejącej Stacji 
Uzdatniania Wody w Starych Juchach.
Zakresem projektu  objęto: 
1. Zdemontowanie wszystkich urządzeń technologicznych w hali filtrów.
2. Zamontowanie nowych urządzeń technologicznych w istniejącej hali z pełną automatyką zapewniającą bezobsługową eksploatację stacji. Wydajność nowego ciągu technologicznego – 36,21 m /godz. – 579,4 m /dobę średnio.
3. Rozbudowę stacji o pomieszczenia agregatowni, chlorowni i sanitariaty.
4. Wymianę instalacji elektrycznej.
5. Wymianę zewnętrznych rurociągów technologicznych, 
w tym:
rurociągów wody surowej ze studni głębinowych;
rurociągów wody uzdatnionej do istniejących zbiorników retencyjnych;
rurociągów wody uzdatnionej ze zbiorników do SUW.
Oprogramowanie zainstalowane pozwala na odczyt:
- pomiaru prądu pomp głębinowych
- przepływu chwilowego wody surowej
- przepływu chwilowego wody uzdatnionej
- przepływu chwilowego wody płucznej
- przepływu chwilowego wody na wyjściu za zestawem hydroforowym
- stanu pomp głebinowych  (awaria, postój, praca, tryb ręka, suchobieg)
- stanu pomp zestawu (awaria, postój, praca, tryb ręka)
- pracy dmuchawy/ awaria dmuchawy
- stanu pompy płucznej (praca, awaria)
- ciśnienia sprężarek
- stanu zasilania stacji i zestawu hydroforowego
- poziomu w odstojniku
- poziomu wody w zbiorniku
- ciśnienia na tłoczeniu zestawu hydroforowego
- częstotliwości przetwornicy na zestawie
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Jeziorowskie
Etap ten swoim zakresem obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Jeziorowskie. 
W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace również w miejscowości Liski, gdzie zostanie wybudowany odcinek kanalizacji i wodociągu niezbędny do włączenia projektowanej sieci do istniejącej. Przewiduje się system kanalizacyjny grawitacyjno-pompowy z koniecznością budowy przepompowni strefowych.
Oprogramowanie zainstalowane na przepompowniach ścieków oferuje monitorowanie i przejrzystą prezentację następujących parametrów pompowni ścieków:
poprawność zasilania 400VAC
tryb pracy – automatyczny lub ręczny
stan pomp:
- postój
-  praca 
-  awaria
poziom ścieków w zbiorniku:
- aktualny 
- załączenia pierwszej pompy 
- załączenia drugiej pompy
- poziom wyłączenia pomp
- poziom suchobiegu
- poziom przelewu
otwarcie drzwi szafy sterowniczej
rozbrojenie alarmu
Zapewniając dwukierunkową wymianę informacji operator ma możliwość z poziomu oprogramowania:
zmiany poziomów załączania pomp
blokady pracy poszczególnych pomp poprzez odstawienie ich z procesu sterowania
zdalnego uruchomienia i zatrzymania poszczególnych pomp
Wszystkie sytuacje alarmowe są bezzwłocznie przesyłane do stacji monitorującej, a operator powiadamiany jest sygnałem dźwiękowym. Prezentacja alarmów czy trendów historycznych i możliwość generowania raportów ułatwia analizę działania obiektu, wychwycenie nieprawidłowości i wczesną reakcję na sytuacje mające wpływ na eksploatację całej sieci kanalizacyjnej.
W ramach realizacji tego etapu projektu powstanie:
• Kanalizacja sanitarna – 6 030 metrów bieżących.
• Sieć wodociągowa – 5 743 metrów bieżących.
 
 
 
Europejskie Fundusze Strukturalne