Stare Juchy - HerbGmina Stare Juchy

Unia EuropejskaFlaga Unii Europejskiej

Projekty UE

Zwiększenie dostępu do usług społecznych

7maj2019

Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Stare Juchy

Gmina Stare Juchy realizuje projekt pt. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Stare Juchy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 

RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Projekt realizowany w okresie: od 1.06.2019 r. do 31.05.2021 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 136 osób niesamodzielnych poprzez utworzenie 130 miejsc świadczenia usług społecznych w Klubie Seniora w Starych Juchach oraz zapewnienie bieżącej działalności Klubu Seniora, a także zatrudnienie opiekuna osoby niesamodzielnej jako formy usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 6 osób niesamodzielnych, a także wsparcie 4 opiekunów faktycznych oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego w okresie od 1.06.2019 r. do 31.05.2021 r.

Kto może skorzystać z projektu? Osoba, która spełnia poniższe warunki:

 1. osoba mieszkająca na terenie Gminy Stare Juchy, woj. warmińsko-mazurskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego);
 2. osoba niesamodzielna;
 3. osoba zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Działania:           

 1. Utworzenie Klub Seniora:
 • Organizacja dla członków KS atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.
 • Organizacja wyjść do kina teatru.
 • Organizacja spotkań ze specjalistami w celu przybliżenia schorzeń wieku senioralnego, jak im zapobiegać, jak leczyć.
 • Organizacja zajęć rozwijających zdolności i pasje.
 1. Funkcjonowanie Klubu Seniora, a w nim:
 • ​Prawa i przywileje seniorów
 • Pilates
 • Aerobik
 • Zespół śpiewaczy
 • Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy
 • Zajęcia z zakresu mobilnych aplikacji zdrowotnych
 • Zajęcia ruchowe na pływalni
 • Zdrowa kuchnia
 • Trening pamięci
 • Zajęcia wikliniarskie
 • Zajęcia hand made
 • Aktywny wędkarz
 • Wieczór teatralny
 • Cykliczne wyjazdy do kina
 • Wycieczka 2-dniowa
 • Inne wyjazdy
 1. Rozwój usług opiekuńczych oraz wsparcie 4 opiekunów faktycznych
 • Zakres usług opiekuńczych: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, czynności pielęgnacyjne.
 • Opiekunowie faktyczni zostaną objęci wsparciem w postaci spotkań ze specjalistami podczas których zdobędą nową wiedzę z zakresu pielęgnacji osób niesamodzielnych, specyfiki ich diety, otrzymają wsparcie psychologiczne.
 1. Utworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco – pielęgnacyjnego
 • Zakup sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego, konsultacje z rehabilitantem, wynajem sprzętu.

 

Informacje dodatkowe:

W trakcie projektu uczestnicy mają możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich  jak: tłumacz języka migowego, asystent ON.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami dostępne będzie Biuro Projektu w: Bibliotece-Centrum Informacji i Kultury, w którym Beneficjent zapewnia podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę (wymiary drzwi: 1,50m x 2,2m).
Projekt realizowany z zachowaniem zasad równego dostępu do projektu kobieti mężczyzn oraz równego traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

 

Projekt „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Stare Juchy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor: Urząd Gminy Stare Juchy
Europejskie Fundusze Strukturalne
e-Urząd Gminy Stare Juchy